Centralreningsverket – projektbeskrivning

Hantering av avloppsvattnet från Tammerforsregionen

De befintliga reningsverken räcker inte till

Avloppsvattnet från de cirka 300 000 invånarna i Tammerfors med omnejd leds genom kommunala avloppsledningar till reningsverk. Avloppsvattnet leds bort och renas för att förebygga miljö- och hälsoskador av föroreningar. Största delen av avloppsvattnet från Tammerfors och grannkommunerna Kangasala, Lempäälä, Birkala, Vesilahti och Ylöjärvi hanteras för närvarande i reningsverken Viinikanlahti, Rahola och Lempäälä som är byggda på 1960- och 1970-talet.

Reningsverkens behandlingskapacitet och reningseffektivitet har ökat under åren, men befolkningstillväxten och de nya skärpta reningskraven gör att nya kostnadseffektiva lösningar behövs. Det renade vattnet rinner ut i Pyhäjärvisjön.

Avloppsvattenhantering koncentreras till det nya centralreningsverket i Sulkavuori

Olika alternativ för en grundlösning för hanteringen av avloppsvattnet i Tammerforsregionen har kartlagts i över tio år. Efter ett antal förutredningar kom man fram till två alternativ: en decentraliserad och en centraliserad lösning. Den centraliserade lösningen blev känd som Sulkavuori-alternativet. Det decentraliserade alternativet går ut på att förbättra de nuvarande reningsverken och avloppsledningarna. Efter en jämförelse mellan alternativen togs beslutet att planera ett centralreningsverk som ska sprängas in i ett berg i Sulkavuori i Tammerfors.

sulkavuori
Centralreningsverkets ovanjordiska byggnader inmanipulerade i ett foto.

 

Reningsverk i ett berg

Vid valet av förläggningsplats för ett centraliserat reningsverk har utgångspunkten varit att verket ska sprängas in i ett berg. Erfarenheter från andra underjordiska reningsverk har visat att de är både funktionssäkra och miljövänliga. När största delen av anläggningen ligger under jorden är den gömd för blickar och funktions- och underhållsvillkoren förblir stabila. Ett underjordiskt reningsverk minimerar lukt- och bullerstörningarna. Samtidigt finns det utmärkta förutsättningar för en effektiv borttagning av kväve.
Exempel på motsvarande insprängda reningsverk finns bl.a. i Helsingfors och Stockholm. I Åbo togs ett reningsverk av likadan typ i bruk i början av 2009.

Samarbete över kommungränser

Centralreningsverket är ett samarbetsprojekt mellan flera kommuner i Birkaland. Medverkande kommuner är Birkala, Kangasala, Lempäälä, Tammerfors och Ylöjärvi.