Kolmannesvuosiraportti on valmis ja sen voit lukea tästä. Siinä kerrotaan hankkeen kokonaistilanne, taloustietoja ja tapahtumat 1.9. – 31.12.2019. Jatkossakin kerromme hankkeen etenemisestä näillä kolmannesvuosiraporteilla. Jos haluat saada seuraavan raportin suoraan sähköpostiisi, voit ilmoittautua sähköpostilistalle täällä. Sulkavuoren louhinnan etenemistä… Lue lisää ››
 
Järjestämme lähialueen asukkaille ja muulle yleisölle tiedotustilaisuuden torstaina 24.1.2019 kello 17.30 – 19.00 Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) Nirvan kampuksella, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere. Tilaisuudessa kerrotaan lokakuussa alkaneen louhinta-urakan etenemisestä ja ympäristövaikutusten seurannasta. Ympäristövaikutuksia seurataan Google maps -karttapohjaisella EMO -ympäristöseurantajärjestelmällä. Linkki… Lue lisää ››
 
Euroopan investointipankki (EIB) on päättänyt myöntää Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle 150 miljoonan euron luoton hankkeen toteuttamiseen. Rahoitusta voidaan käyttää Sulkavuoren keskuspuhdistamoon, siirtoviemäreihin, viemäritunneleihin ja jäteveden pumppaamoihin. (27.11.2018)
 
Keskuspuhdistamo keskustelee Euroopan Investointipankin (EIB) kanssa pitkäaikaisesta luototuksesta. Pankin sääntöjen puitteissa Keskuspuhdistamo – hankkeen investointikustannuksiin olisi mahdollista saada luottoa noin 150 M€. EIB arviontiryhmä työskentelee kuluvalla viikolla Keskuspuhdistamon toimistolla. Keskuspuhdistamohankkeen kalliorakennuttamisen ja valvonnan palveluista on julkaistu julkisten hankintojen… Lue lisää ››
 
Keskuspuhdistamo on saanut sovittua putkien sijoitusluvat maa- ja vesialueiden omistajien kanssa. Alueisiin kuuluu esim. Raholan ja Haikan välinen vesistön alitus. Sulkavuoren keskuspuhdistamon toimintaa säätelevää ympäristölupaa sekä vesilupaa, joka mahdollistaa putkien asennuksen Pyhäjärveen, odotetaan kevään aikana. Sulkavuoren alueurakka on… Lue lisää ››
 
2.5.2017 Koordinaatiokokous 14. koordinaatiokokouksessa käytiin läpi osahankekohtaisia asioita sekä hankkeen etenemistä kokonaisuutena. Kokouksessa käytiin läpi mm. suunnitelmien törmäystarkastelut. OT1 suunnitelmat valmistuvat 5.6.2017 mennessä. Vesihuoltopäivillä on nähtävillä 3D-malli ja virtuaalimalli koko laitoksesta. Puhdistamon alueen kaavaehdotukset on hyväksytty yhdyskuntalautakunnassa 18.4… Lue lisää ››
 
7.4.2017 Koordinaatiokokous Koordinaatiokokouksessa käytiin lyhyesti läpi suunnitteluasiat, joissa pääpainona on yhteensovittaminen, kommentointi ja ristiintarkastus. Tampereen Veden henkilökunnalle pidetään tiedotustilaisuus toukokuussa. Asemakaavaehdotukset ovat hyväksymiskäsittelyssä.
 
13.3.2017 Urakka-asiakirjoja koskevassa kokouksessa määriteltiin louhinta- ja rakennusurakoiden urakkaraja sekä läpikäytiin ja kommentoitiin urakkaohjelmaa ja urakkarajaliitettä. 20.3.2017 Tampereen Sähkölaitos, 110 kV siirrot Tampereen Sähkölaitoksen kanssa kokoustettiin 110 kV sähkölinjojen risteämistä puhdistamon siirtolinjojen kanssa. Suunnitelmat risteämäkohdista toimitetaan Sähkölaitokselle. 23.3.2017… Lue lisää ››
 
6.2.2017 Riskienhallinnan koordinaatiokokous Riskiraporttiin tehdyt päivitykset käytiin läpi, eikä uusia raporttiin kirjattavia riskejä katsottu olevan. Kokouksessa tarkasteltiin myös erillistä purkutunnelin riskienarviointiin laadittua riskianalyysilomaketta. Turvallisuusasiakirjat valmistuvat maaliskuun aikana. 6.2.2017 Lieterakennuksen ja metanoliaseman suunnitelmien esittely Kokouksessa esiteltiin lieterakennuksen ja metanoliaseman… Lue lisää ››
 
4.1.2017 Riskienhallinnan koordinaatiokokous 7 Kokouksessa käytiin läpi riskienhallintaraporttia ja siihen lisättyjä kohtia. Riskienhallintaraportissa käsitellään kaikkia puhdistamon ja suunnittelun prosesseja ja toimenpiteitä, joilla varaudutaan riskeihin. Lisäksi käsiteltiin turvallisuussääntöjä ja menettelyohjeita käsittelevää dokumenttia. 11.1.2017 Ohjaustapaselostuksen läpikäynti Kokouksen aiheena oli puhdistamoon… Lue lisää ››
 
21.12.2016 Rakennesuunnittelun tilannekatsaus Tilannekatsauksessa käytiin läpi yksityiskohtia, kuten maanvaraisten laattojen vahvuuksia, laitoksen liikennekuormaa ja aluesuunnittelun etenemistä. Lisäksi tarkistettiin rakennesuunnittelun aikataulua ja leikkauspiirustuksia. 20.12.2016 Suunnitelmakatselmus (LVI, sammutusjärjestelmä, polttolaitos) Käytiin läpi sammutusjärjestelmän sekä termisen kuivauksen ja polton hankinta-asiakirjoja. 16.12.2016 Suunnittelukokous… Lue lisää ››
 
30.11.2016 KAT-/RAK-/ARK-suunnittelun yhteensovituspalaveri Palaverin tarkoituksena oli yhteen sovittaa suunnitelmapiirustuksia erityisesti siltä osin, miten kallioviiva esitetään niissä. Arkkitehti- ja rakennesuunnitelmapiirustusten yhteensovittaminen valmistuu piakkoin. 29.11.2016 Suunnittelukokous 14 – OT2 Kokouksessa käytiin läpi siirto- ja purkulinjojen suunnitteluun liittyvien käynnissä olevien ja… Lue lisää ››
 
28.10.2016 Polttolaitoskokous Kokouksessa käsiteltiin polttolaitoksen hankinta- ja toteutusvalmistelua, savukaasumallinnusta ja lietteen variaatiolaskelmia sekä käytiin läpi polttolaitoksen hankinta-asiakirjoja. 27.10.2016 Riskienhallinnan koordinaatiokokous Kokouksessa käsiteltiin laadittua Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet -dokumenttia, jossa on esitetty kyseiselle hankkeelle tyypillisiä riskejä sekä ohjeita urakan turvalliseen… Lue lisää ››
 
Suunnittelussa syyskuussa: 30.9.2016 Uritussuunnitelmat, LVI-tietomalli jne. Kokouksessa käytiin läpi LVI-suunnittelutilanne ja LVI-piirustuksia. Laitossuunnittelun sekä kalliorakennuksen ja pohjatutkimusten kokonaisuuksien välistä tiedonvaihtoa ja kommentointia on käynnissä muun muassa urituslähtötietoihin liittyen. 28.9.2016 Koneistopalaveri – Kannakointisuunnitelmat Käsiteltiin edellisessä, 6.9.2016 pidetyssä kannakointipalaverissa tarkennettaviksi… Lue lisää ››
 
31.8.2016 Suunnittelukokous – Alustavat rakennuslupakuvat Puhdistamoon liittyvien alueiden kaavoituksen tilanne käytiin läpi ja todettiin, että tulevia erillisiä toimenpiteitä ovat kiinteistön muodostaminen ja vesilinjojen siirto. Käsiteltiin kaupunkikuvatoimikunnan lausuntoa ja pintamateriaaleja sekä kommentoitiin rakennuslupapiirustusten luonnoksia. 24.8.2016 Suunnittelukokous – Automaatiojärjestelmän layout… Lue lisää ››
 
1.7.2016 Asemakaavoituksen ja hankesuunnittelun työpalaveri Kokouksessa käytiin läpi Sulkavuoren alustavan kaavaluonnoksen kaavamerkintöjä ja määräyksiä. Kokouksessa käsiteltiin mm. savupiipun ja rakenteiden korkeusmerkintöjä, maanalaisen ja maanpäällisen tilan rakennusoikeutta, pelastustielinjauksia ja hulevesien hallintaa.
 
28.6.2016 LVI (lämpö, vesi, ilmastointi) -palaveri sähkölaitoksen kanssa Hankkeen suunnittelun aikana pidetään useita teemakohtaisia kokouksia. Kokouksessa käytiin läpi kaukolämpöliitoksen periaatteita ja vaihtoehtoja Tampereen sähkölaitoksen kanssa. Vaihtoehtoja keskuspuhdistamon energiataseen hallintaan selvitetään. Keskuspuhdistamo varautuu toiminnassaan myös mahdollisiin vikatilanteisiin kuten kaukolämpöseisokkeihin…. Lue lisää ››
 
30.5.2016 Tampereen sähkölaitoksen lämpöpumppulaitoksen sijoittaminen Kokouksessa sovittiin, että selvitetään laitoksen alustavat tilavaraukset ja varustelu, jatkosuunnittelu, kalliorakennus asiat ja varautumiset. 26.5.2016 Alustavien rakennuslupakuvien esittely rakennusvalvonnassa Käytiin läpi tämänhetkistä suunnittelutilannetta rakennusvalvonnan viranomaisten kanssa. 26.5.2016 Kaavoituskokous Kaavoituskokouksessa käytiin läpi lukuisa määrä… Lue lisää ››
 
29.4.2016 Viestintäkokous Hankkeen suunnittelun aikana pidetään useita teemakohtaisia kokouksia. Viestintäkokouksia pidetään n. 1-2 kk välein tarpeen mukaan. Tavoitteena on varmistaa sidosryhmien tiedonsaanti hankkeesta. Kokouksessa keskusteltiin suunnitteluhankkeeseen ja kaavoitukseen liittyvästä vuorovaikutuksesta ja viestinnästä. Esillä olivat tulevan ulkoilmapäivän ja maastokävelyn… Lue lisää ››
 
30.3.2016 Asemakaavojen aloitusvaiheen viranomaisvalmistelu Viranomaisneuvotelussa käytiin läpi mm. suunnittelun lähtökohtia, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaikana saatua palautetta sekä jatkosuunnitteluun liittyviä selvitystarpeita. 23.3.2016 Käynti Viikinmäessä (Keskuspuhdistamo Oy ja asukasyhdistysten edustajia) Keskuspuhdistamo Oy järjesti tutustumiskäynnin Viikinmäen kalliopuhdistamolle. Mukana oli mm. asukkaiden… Lue lisää ››
 
29.2.2016 Laitoksen loppupään suunnittelukokous #2 Laitoksen suunnittelu etenee siten, että laitosta käydään pienissä osissa läpi, prosessin mukaisessa järjestyksessä. Suunnitelmien tasoa tarkennetaan vaiheittain yleissuunnittelutasolta toteutussuunnitelmiksi. Kokouksessa käytiin läpi tilaajan kommenttien mukaisesti muokatut suunnitelmat koskien hiekkasuodatusta ja purkujärjestelyitä. 19.2.2016 Koneistopalaveri… Lue lisää ››
 
27.1.2016 Palotekninen suunnittelukokous Hankkeen suunnittelun aikana pidetään useita teemakohtaisia kokouksia. Paloteknisellä suunnittelulla varmistetaan tilojen paloturvallisuus. Kokouksessa tarkasteltiin erilaisia osastointi- ja palonsammutustekniikoita sekä savun poistoa puhdistamon tiloista. Lisäksi tehtiin hätäpoistumisteiden määrittelyä. 26.1.2016 Koneistopalaveri Hankkeen suunnittelun aikana pidetään useita teemakohtaisia… Lue lisää ››
 
8.12.2015 Siirto- ja purkujärjestelmät, suunnittelukokous 5 Linjan suunnittelu etenee linjakohtaisesti. Suunnitteluosuudet on työteknisesti nimetty osalinjoittain: A-osuus kattaa tunneli- ja putkilinjaukset välillä Viinikanlahti-Vihilahti, sisältäen purku- ja varapurkulinjat B-osuus kattaa Rahola-Pirkkala-Vihilahti siirtolinjat C-osuus kattaa Lempäälä-Peltolammi-Vihilahti siirtolinjat Joulukuun aikana on viety… Lue lisää ››
 
17.11.2015 Siirto- ja purkujärjestelmät, suunnittelukokous 4 Linjan suunnittelu etenee linjakohtaisesti. Suunnitteluosuudet on työteknisesti nimetty osalinjoittain: A-osuus kattaa  tunneli- ja putkilinjaukset välillä Viinikanlahti-Vihilahti, sisältäen purku- ja varapurkulinjat B-osuus kattaa Rahola-Pirkkala-Vihilahti siirtolinjat C-osuus kattaa Lempäälä-Peltolammi-Vihilahti siirtolinjat   Marraskuun aikana on… Lue lisää ››