Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

Tiedote
Julkaisuvapaa
1.11.2015

Pirkanmaan suurin ympäristöinvestointi on siirtynyt 1.11.2015 alkaen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n vastuulle. Yritys vastaan suunnittelun toteutuksesta hankkeessa,
joka on usean pirkanmaalaisen kunnan yhteinen.

Tampereen seudulla on vuosia tutkittu erilaisia jäteveden puhdistusvaihtoehtoja ja nyt on
yhteistyössä haluttu löytää toimiva malli laajemman alueen eli kaupunkiseudun jätevesien
käsittelyyn. Malli, jolla taloudellisesti ja tehokkaasti ehkäistään likaisen veden aiheuttamia
terveys- ja ympäristöhaittoja. Nykyisin valtaosa Tampereen, Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan,
Vesilahden ja Ylöjärven jätevesistä käsitellään 1960- ja 1970-luvuilla rakennetuissa Tampereella
sijaitsevissa Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoissa sekä Lempäälän jäteveden-
puhdistamossa. Nykyinen hajautettu jätevesien käsittely-kapasiteetti ja käsittelytavat eivät vastaa nykyhetken, saati tulevaisuuden, todellisia tarpeita.

Keskuspuhdistamon tehtävänä on keskitetyn ratkaisun, Sulkavuoren puhdistamon, valmistelu- ja selvittelytehtävät viranomaistahojen ja jäteveden käsittelyyn tarvittavien lupien ja erilaisten
selvitysten suorittaminen. Keskuspuhdistamo yhteistyössä mukana olevat sekä yhteistyöhön
mukaan tulevat kunnat haluavat varautua väestömäärän kehityksen myötä muuttuvan jäteveden
käsittelyn tarpeisiin. Kuntien tavoitteena on myös tulevaisuuden jätevesien käsittely- ja kunnossapitokulujen hallinta.

Tammikuussa 2015 on päätetty Sulkavuoren puhdistamon suunnittelijoiksi eri osa-alueille
seuraavat yritykset ja konsortiot; Kalliopuhdistamon ja lietteenkäsittelyn yleissuunnitelman
tarkistus ja toteutussuunnittelu, Konsortio Ramboll Finland Oy ja Saanio & Riekkola Oy samalla
konsortiolla on suunnitteluvastuu myös Siirto- ja purkulinjojen yleissuunnitelman tarkistus ja toteutussuunnittelusta.

Puhdistamon kalliorakenteiden suunnittelusta vastaa Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd ja
pääsuunnittelijan tehtävät suunnitteluvaiheessa, Konsortio FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy ja Pöyry Oy:llä. Keskuspuhdistamoa koskeva seuraava suuri päätös tulee alkuvuodesta 2016, kun Maakuntaliitossa päätetään uudesta maakuntakaavasta.

Kaikista hankkeen vaiheista ja niihin liittyvistä selvityksistä, päätöksistä sekä hankkeen
etenemisestä löytyvät ajankohtaiset tiedot: www.keskuspuhdistamo.fi verkkosivuilta.

Nimitysuutisia

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:ssä on nimitetty 1.11.2015 alkaen:

tekninen johtaja DI Petri Jokela sekä toimistosihteeri Niina Laakso.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Timo Heinonen, GSM 040 820 2695
timo.heinonen@keskuspuhdistamo.fi