Ympäristövastuu

Keskuspuhdistamo-hankkeella toteutetaan Tampereen seudulla 420 000 asukkaan ympä-ristövastuuta. Seutukunnan kasvusta huolimatta jätevesien puhdistus tehostuu ja vesistökuormitus pienenee. Keskuspuhdistamo on ottanut Itämerihaasteen osaksi vastuullista toimintaansa ja mm. sitoutunut puhdistusvaatimuksia korkeampitasoiseen puhdistustulokseen.

Laiterikot ja huoltoihin liittyvät kuormitustilanteet aiheuttavat merkittävän ympäristökuormitusriskin. Siksi Sulkavuoren keskuspuhdistamo ja pumppaamot on suunniteltu varmatoimisiksi, ja olennaiset toiminnot on kahdennettu. Keskuspuhdistamon hyvä sijainti kalliotiloissa minimoi käytön aikaisia ympäristöhaittoja.

Keskuspuhdistamon biokaasulaitos on Pirkanmaan suurin ja tuottaa energiaa omaan tarpeeseen. Sähköä saadaan itse tuotetulla biokaasulla noin 50 % puhdistamon sähkön tarpeesta. Hukkalämpöjakeet talteen ottamalla saadaan lämmitysenergiaa.

Keskuspuhdistamon suunnittelussa on otettu huomioon hiilineutraalisuuteen liittyviä tavoitteita (Hiilineutraali Tampere 2030), joihin pääsemiseksi on laadittu tiekartta.

Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen vastuu

Kehittynyt viemäröinti ja jätevesien käsittely turvaa kansanterveyttä. Keskuspuhdistamon järjestelmän suunnittelussa on minimoitu jätevesien ylivuotoriski ja viemärivedestä muodostuvien kaasujen pääsy ympäristöön. Puhdistettu jätevesi hygienisoidaan ennen johtamista purkuvesistöön.

Keskuspuhdistamo vastaa myös teollisuuden ja palveluelinkeinojen jätevesien korkeatasoisesta käsittelystä. Keskuspuhdistamo toimii siis vetovoimatekijänä elinkeinoelämälle ja turvaa osaltaan seutukunnan kasvuedellytyksiä.

Keskuspuhdistamon toimintaperiaatteena ovat avoimuus, läpinäkyvyys ja yhdessä sopiminen. Asiakasvesihuoltolaitokset osallistuvat Keskuspuhdistamon keskeiseen päätöksentekoon mm. yhteistyöryhmän kautta.

Keskuspuhdistamossa on huomioitu tämän päivän vaatimukset jätevedenpuhdistuksen työympäristöksi: muun muassa turvallisuuskysymyksiin kiinnitetään jatkuvaa huomioita. Keskuspuhdistamo on työpaikka, johon halutaan tulla töihin. Myös vierailijat ovat tervetulleita.

Taloudellinen vastuu

Keskuspuhdistamon teknisen järjestelmän elinkaarikustannuksiin vaikuttavat tehdyt suunnitteluratkaisut, valitut materiaalit, koneet ja laitteet sekä toteutuksessa saavutettava laatutaso. Kallioon rakennettu puhdistamo on lähtökohtaisesti pitkäikäinen, mikä tasoittaa investointikustannuksia.

Keskittämällä jätevesien käsittely Sulkavuoren keskuspuhdistamolle saavutetaan selkeää mittakaavaetua. Tämä alentaa käyttökustannuksia ja lisää toimintavarmuutta. Vanhoista, jo saneeraustarpeessa olevista jätevedenpuhdistamoista voidaan luopua ja hyödyntää vapautuvat tontit keskeisillä alueilla muuhun käyttöön.

Keskuspuhdistamo toteuttaa toimialaerikoistumista. Työntekijämme ovat työnsä erityisosaajia, avainhenkilöitä. Tämä lisää ammattitaitoa ja tekee Keskuspuhdistamosta työpaikkana houkuttelevan.

Keskuspuhdistamon palvelut hinnoitellaan aiheuttamisperiaatteen mukaan. Hinta muodostuu perusmaksusta ja asiakaskohtaisesta käyttömaksusta. Kuutioperusteinen käyttömaksu ohjaa vesihuoltolaitoksia vähentämään viemäriin johdettavia sadeperäisiä vesiä.