Laadukasta jätevedenkäsittelyä seuraavaksi sadaksi vuodeksi

Rakennamme Tampereen Sulkavuoreen seudullista jätevedenpuhdistamoa, jonka käyttöönotto alkaa vuonna 2025. Keskuspuhdistamo on Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven yhteishanke. Se turvaa jätevesien seudullisen käsittelyn pitkälle tulevaisuuteen ja vastaa kiristyviin lupaehtoihin. Sulkavuoren kalliotiloissa jätevettä voidaan käsitellä seuraavat sata vuotta.

Uusinta tekniikkaa hyödyntävä keskuspuhdistamo on merkittävä ympäristöinvestointi. Se käsittelee jätevedet niin laadukkaasti, että vaikka Tampereen seudun väkiluku ja samalla jätevesien määrä kasvaa, Tampereen Pyhäjärven ja sen alapuolisten vesistöjen kuormitus vähenee ja virkistyskäyttöarvo nousee. Vesistöjen lisäksi hankkeella on myönteinen vaikutus seudun kilpailukykyyn, sillä puhdistamo luo osaltaan edellytyksiä etenkin vettä käyttävän teollisuuden sijoittumiselle seudulle. Rakennusaikana Sulkavuoren keskuspuhdistamon ja siirtoviemärien toteuttaminen luovat alueelle tuhansia työpaikkoja.

Keskuspuhdistamo-hankkeeseen kuuluu Sulkavuoren keskuspuhdistamon lisäksi Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoiden paikalle sijoitettavien jätevesipumppaamoiden rakentaminen. Näiden lisäksi kokonaisuus sisältää siirtoviemäreiden ja -tunneleiden sekä Pyhäjärven purkuputken rakentamisen. Uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen vapauttaa nykyisten jätevedenpuhdistamoiden arvokkaat rantatontit muulle rakentamiselle.

Havainnekuva Viinikanlahdesta: Tampereen Kaupunki / Arkkitehtitoimisto Noan

Seudullinen keskuspuhdistamo on jo yli 20 vuotta vireillä ollut suurhanke, jota on vuodesta 2015 lähtien hallinnoinut ja hoitanut Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy. Keskuspuhdistamon asiakkaita ovat kuntien vesihuoltolaitokset.

Keskuspuhdistamo-hankkeen avainluvut

Nykyiset puhdistamot käyttöikänsä päässä

Tampereen nykyiset jätevedenpuhdistamot käsittelevät Tampereen jätevesien lisäksi Kangasalan, Pirkkalan, ja Ylöjärven kantakaupungin jätevedet. Lempäälän jätevedenpuhdistamo käsittelee Lempäälän jätevesien lisäksi Vesilahden viemäröityjen alueiden jätevedet.

Uuden keskuspuhdistamon rakentaminen on välttämätöntä, sillä Tampereen ja Lempäälän nykyiset jätevedenpuhdistamot ovat tulleet käyttöikänsä päähän, eikä niiden laaja saneeraaminen ole taloudellisesti järkevää. Tampereen nykyiset puhdistamot eivät myöskään vastaa tulevaisuuden lupavaatimuksia, sillä niissä ei ole kokonaistypen poistoprosessia. Sen toteuttaminen nykyisiin tiloihin olisi kallista ja hankalaa.

Keskuspuhdistamo on toimintavarma ja helposti laajennettava

Ensimmäisessä vaiheessa kallion sisään rakennetaan 4-linjainen jätevedenpuhdistamo. Tulevaisuudessa on mahdollista rakentaa kaksi lisälinjaa, jolloin laitoksen kapasiteetti riittäisi yli 600 000 asukkaan jätevesien käsittelyyn. Lisäksi on varauduttu rakentamaan esimerkiksi lääke- tai haitta-aineiden puhdistusprosesseja, jos niille tulee konkreettisia käsittelyvaatimuksia.

Mahdollisiin uusiin vaatimuksiin varautuminen jo ennakkoon vähentää uusien investointien tarvetta tulevaisuudessa.

Laadukas puhdistustulos edellyttää toimintavarmaa puhdistamoa. Kallion sisään sijoitetussa puhdistamossa olosuhteet pysyvät muuttumattomina, jolloin esimerkiksi talven pakkaset eivät jäähdytä jätevesiä ja samalla hidasta kemiallisia sekä biologisia prosesseja. Puhdistamoon rakennetaan myös useampia rinnakkaisia jäteveden käsittelylinjoja ja kaikille koneille tulee varalaite. Puhdistamon energiavarmuutta parannetaan sillä, että Sulkavuoren puhdistamo tuottaa 100 % omasta lämmön ja 50 % sähkön tarpeestaan lietteen mädättämisestä saatavalla biokaasulla. Puhdistamoon saadaan sähköä kahdesta eri suunnasta.

Uusin tekniikka toimii vesistöjen parhaaksi

Suurin osa Sulkavuoren jätevedenpuhdistamolla käsiteltävästä jätevesimäärästä muodostuu kotitalouksien jätevesistä. Tämän jälkeen jätevesiä muodostuu eniten jätevesiviemäriin päätyvistä sadevesistä. Näiden lisäksi keskuspuhdistamo käsittelee seudun teollisuudesta ja palveluelinkeinoista tulevat jätevedet. Puhdistamossa työskennellään normaalina työaikana. Tämä lisää sen kustannustehokkuutta, mutta toisaalta automaatio- ja ohjausjärjestelmien tulee olla mahdollisimman toimintavarmoja.

Keskuspuhdistamosta tulee rinnakkaissaostusperiaatteella toimiva aktiivilietelaitos, jossa jätevedet puhdistetaan mekaanisesti, kemiallisesti ja biologisesti. Puhdistustulos varmistetaan hiekkasuodatusprosessilla ja puhdistettu vesi desinfioidaan ultraviolettivalolla ennen vesistöön johtamista. Puhdistetut jätevedet johdetaan kalliotunnelia pitkin Vihilahden alueelle ja edelleen purkuputkea pitkin Pyhäjärveen.

Uusinta tekniikkaa hyödyntävän puhdistamon ansiosta purkuvesistöön päätyvä kuormitus pienenee, vaikka käsiteltävän jäteveden määrä kasvaa. Pyhäjärven ja sen alapuolisen vesistön typpikuormitus vähenee vuositasolla lähes 70 % eli 1 300 tonnista noin 400 tonniin. Fosfori on vesistön rehevöitymistä edistävä ravinne, joten sen poistaminen jätevesistä on ensisijaisen tärkeää. Fosforia pystytään poistamaan jo nykyisilläkin Tampereen puhdistamoilla tehokkaasti. Asumajätevesien sisältämästä fosforista saadaan pois 97–98 prosenttia.

Puhdistusprosessin aikana jätevedestä eroteltu liete hygienisoidaan kuumentamalla, jonka jälkeen se mädätetään hapettomissa olosuhteissa 37 asteen lämpötilassa. Mädätyksessä muodostuvasta biokaasusta tuotetaan kaasumoottoreiden ja kattilan avulla sähköä ja lämpöä puhdistamon omiin tarpeisiin. Mädätetty liete kuivatetaan mekaanisesti ja kuljetetaan myöhemmin määriteltävään käyttöön.

Kuva: Salla Lehtipuu