17.11.2015
Siirto- ja purkujärjestelmät, suunnittelukokous 4
Linjan suunnittelu etenee linjakohtaisesti. Suunnitteluosuudet on työteknisesti nimetty osalinjoittain:
A-osuus kattaa  tunneli- ja putkilinjaukset välillä Viinikanlahti-Vihilahti, sisältäen purku- ja varapurkulinjat
B-osuus kattaa Rahola-Pirkkala-Vihilahti siirtolinjat
C-osuus kattaa Lempäälä-Peltolammi-Vihilahti siirtolinjat

 
Marraskuun aikana on viety eteenpäin pora- ja maalämpökaivojen selvitystä, maastotöitä eri linjaosuuksilla, vesistöluotausasioita, purkulinjan mallinnusasioita ja pumppaamoiden toimintamalleja.
 
Keskeisimpänä asioita kokouksessa olivat pora- ja kaivoselvitysten puuttuvien vastausten selvittäminen, Raholan pumppaamon toimintamallin jatkaminen, maastotyötulosten analysointi ja mahdollisten lisätutkimusten tarpeen selvitys, pohjavesiputkien ohjelmointi ja kaavoitusasioiden lähtötietojen toimitus.
 
11.11.2015
Riskienhallinnan kokous

Hankkeessa on muun suunnittelun ohessa tehty alusta alkaen riskienhallintasuunnittelua. Näin pystytään huomaamaan mahdolliset riskit riittävän ajoissa ja niihin ehditään varautumaan suunnittelutyön aikana. Tavoitteena on pienentää rakentamisen aikaisia vaikutuksia esim. työntekijöille ja lähialueiden asukkaille sekä varmistamaan laitoksen toiminta käyttöönoton jälkeen.
 
Kokouksessa käytiin läpi suunnittelijan laatima riskikartoitus eri tekniikka-alueiden (rakenne, kallio, ympäristö, prosessi, lvi, sähkö, automaatio) osalta.
 
11.11.2015
Laitoksen alkupään suunnittelukokous

Laitoksen suunnittelu etenee siten, että laitosta käydään pienissä osissa läpi, prosessin mukaisessa järjestyksessä. Suunnitelmien tasoa tarkennetaan vaiheittain yleissuunnittelutasolta toteutussuunnitelmiksi.
 
Marraskuun aikana tilasovitukset vietiin loppuun tulopumppaamon ja esikäsittelyn osalta. Seuraavassa vaiheessa suunnitelmiin täydennetään pienemmätkin yksityiskohdat.
 
Keskeisimpänä kokouksessa sovituista muutoksista on tulopumppaamon ajoväylän kaventaminen yksisuuntaiselle liikenteelle, millä on mahdollista saada selviä kustannussäästöjä heikentämättä kuitenkaan sujuvuutta tai turvallisuutta.
 
9.11.2015
Koordinaatiokokous 4

Keskuspuhdistamon suunnittelun aikana pidetään säännöllisin väliajoin koordinaatiokokouksia, joissa kaikkien suunnittelun osatehtävien edustajat, tilaaja, puhdistamohenkilökunnan eli käyttäjän edustajat sekä muut mahdollisesti tarvittavat tahot kokoontuvat saman pöydän ääreen. Kokouksissa käsitellään pääasiassa suunnitteluprosessin kannalta keskeisiä yleisiä toimintatapoja, aikataulua, yhteensovitusasiaa ym.
 
Tässä kokouksessa keskityttiin hankkeen vetovastuun siirtymisen kannalta tärkeisiin käytännön asioihin. Lisäksi käytiin läpi hankkeen edellyttämiä lupia ja prosesseja (kuten kaavoitus, rakennuslupa ja ympäristölupa) ja tietomallinnuksen yleisiä periaatteita.
 
6.11.2015 & 10.11.2015
Yleissuunnitelman esittely Keskuspuhdistamo Oy:n hallitukselle

Keskuspuhdistamo Oy aloitti toimintansa 1.11.2015 ja hankkeessa aiemmin tehtyjä suunnitelmia ja ratkaisuja käytiin perusteellisesti läpi konsulttien ja Keskuspuhdistamo Oy:n henkilöstön ja hallituksen kesken. Aiempien suunnitteluvaiheiden huolellisella esittelyllä ja läpikäymisellä varmistettiin projektin sujuva jatko vetovastuun siirtyessä Tampereen Vedeltä uudelle vastuunkantajalle.