27.1.2016
Palotekninen suunnittelukokous

Hankkeen suunnittelun aikana pidetään useita teemakohtaisia kokouksia.

Paloteknisellä suunnittelulla varmistetaan tilojen paloturvallisuus. Kokouksessa tarkasteltiin erilaisia osastointi- ja palonsammutustekniikoita sekä savun poistoa puhdistamon tiloista. Lisäksi tehtiin hätäpoistumisteiden määrittelyä.

26.1.2016
Koneistopalaveri

Hankkeen suunnittelun aikana pidetään useita teemakohtaisia kokouksia.

Koneistopalavereiden tarkoituksena on esitellä tilaajalle ja erityisesti käyttöhenkilökunnalle valittuja prosessi- ja koneistoratkaisuja päälaitteiden ja prosessien osalta. Tilaajalle esitellään useampia toteutusvaihtoehtoja, joista tilaaja valitsee mieleisensä vaihtoehdon toteutussuunnitteluun.

Tammikuun kokouksessa käytiin läpi koneiden ja laitteiden suunnitteluun liittyviä yksityiskohtia: mm. kalkin syöttöä, hiekkasuodattimien rakennetta.

14.1.2016
Koordinointikokous 5

Keskuspuhdistamon suunnittelun aikana pidetään säännöllisin väliajoin koordinaatiokokouksia, joissa kaikkien suunnittelun osatehtävien edustajat, tilaaja, puhdistamohenkilökunnan eli käyttäjän edustajat sekä muut mahdollisesti tarvittavat tahot kokoontuvat saman pöydän ääreen. Kokouksissa käsitellään pääasiassa suunnitteluprosessin kannalta keskeisiä yleisiä toimintatapoja, aikataulua, yhteensovitusasiaa ym.

Tässä kokouksessa keskusteltiin erityisesti mm. kaavoituksen ja suunnittelun yhteensovittamisesta sekä kaavaprosessin tulevista vaiheista. Esillä olivat myös osallisten tiedottaminen mm. maastotöihin ja maalämpökaivokartoituksiin liittyen. Joka kokouksessa käsitellään lisäksi ajankohtaiset mm. suunnitteluun ja laadunvarmistukseen liittyvät asiat.

14.1.2016
Asemakaavoituksen aloituskokous

Aloituskokous toimii tiedotuskanavana hankkeen käynnistymisestä kaupungin eri toimialoille, viranomaisille ja liikelaitoksille. Tarkoituksena on mm. luoda realistinen ja avoin pohja asemakaavan suunnittelun etenemiselle siten, että kaikki osapuolet ovat tietoisia hankkeen lähtökohdista sekä alustavista tavoitteista, selvitystarpeista ja aikataulusta.