1.3.2016 Lietteiden ja muiden biomassojen hyötykäyttöä selvitetään Pirkanmaalla

Pirkanmaalla on käynnistynyt selvitystyö lietteiden, erilliskerätyn biojätteen, muiden biomassojen sekä tuhkien hyötykäytön edistämisestä. Näitä voitaisiin käyttää laajemmalti mm. ravinteina maa- ja metsätaloudessa sen jälkeen, kun ne on ensin hyödynnetty energiantuotannossa.

– Nyt käynnistyneen ravinnevisiotyön tavoite on luoda yhteinen tulevaisuuden näkemys siitä, kuinka ravinteita hyödynnetään Pirkanmaalla, toteaa yksikön päällikkö Heidi Heino Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Työ on osittain jatkoa vuonna 2015 valmistuneelle Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmalle, jossa tunnistettiin tarve jätevedenpuhdistamoiden lietteen sekä sako- ja umpikaivolietteiden nykyistä laajempaan hyötykäyttöön.
Hankkeessa selvitetään merkittävimpien yhdyskunnan ja maatalouden biomassojen (mm. lanta ja nurmet) sekä tuhkien määrää ja niiden ravinne- ja energiataseita. Nykytilanteen kartoituksen lisäksi hankkeessa arvioidaan tilannetta vuosina 2025 ja 2040.

– Työssä tarkastellaan lisäksi markkinapotentiaalia, jota Pirkanmaalla ja sen lähialueilla on maanparannusaineille ja keinolannoitteita korvaaville tuotteille. Selvityksessä hahmotellaan myös teknisiä prosessivaihtoehtoja näiden tuotteiden valmistukseen ja tuotteistamiseen, Heino jatkaa.

Selvitystä tekee Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa, ja se valmistuu maaliskuun puolivälissä. Työtä rahoittavat Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy ja Nokian Vesi Oy. Lisäksi työssä ovat mukana MTK-Pirkanmaa, Pirkanmaan liitto sekä Suomen metsäkeskus. Visiotyön edistyessä selvityksen valmistuttua toimijakenttää tullaan laajentamaan.

Selvitystä tekee Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa, ja se valmistuu maaliskuun puolivälissä. Työtä rahoittavat Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy ja Nokian Vesi Oy. Lisäksi työssä ovat mukana MTK-Pirkanmaa, Pirkanmaan liitto sekä Suomen metsäkeskus. Visiotyön edistyessä selvityksen valmistuttua toimijakenttää tullaan laajentamaan.

Hankkeessa tavoitellaan Sipilän hallitusohjelmatavoitteen mukaista resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestäviä ratkaisuja mm. lisäämällä ravinteiden ja energian omavaraisuutta. Parhaassa tilanteessa Pirkanmaalle ei tarvitsisi tuoda esimerkiksi maataloudessa käytettäviä fosforia ja typpeä sisältäviä keinolannoitteita Suomen ulkopuolelta, vaan ravinteet saataisiin tehokkaan kierrätyksen ja jatkojalostamisen ansiosta jopa omasta maakunnasta.

Pirkanmaalla on käynnissä ravinteiden kierrätyksen ja hyötykäytön kannalta erittäin merkittäviä suunnittelu- ja kehittämishankkeita. Näitä ovat mm. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon suunnittelu sekä Pirkanmaan Jätehuollon biokaasulaitoksen suunnittelu Kolmenkulman ECO3- alueelle. Tälle alueelle on tulossa myös Nokian Veden uusi jätevedenpuhdistamo ja muita bio- ja kiertotalouden toimintoja.

Pirkanmaan ELY-keskuksen tideote
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/lietteiden-ja-muiden-biomassojen-hyotykayttoa-selvitetaan-pirkanmaalla-pirkanmaan-ely-keskus-#.VtU-dfmLQuU