30.3.2016 Asemakaavojen aloitusvaiheen viranomaisvalmistelu
Viranomaisneuvotelussa käytiin läpi mm. suunnittelun lähtökohtia, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaikana saatua palautetta sekä jatkosuunnitteluun liittyviä selvitystarpeita.

23.3.2016
Käynti Viikinmäessä
(Keskuspuhdistamo Oy ja asukasyhdistysten edustajia)
Keskuspuhdistamo Oy järjesti tutustumiskäynnin Viikinmäen kalliopuhdistamolle. Mukana oli mm. asukkaiden edustajia. Viikinmäen vierailun kysymyksiä ja vastauksia voi lukea täältä.

22.3.2016
Pelastuslaitospalaveri

Hankkeen suunnittelun aikana pidetään useita teemakohtaisia kokouksia.

Pelastuslaitospalaverissa keskusteltiin pelastuslaitoksen kanssa puhdistamolle johtavista tunnelijärjestelmistä sekä pelastussuunnitelmista.

16.3.2016
Koneistopalaveri

Hankkeen suunnittelun aikana pidetään useita teemakohtaisia kokouksia. Koneistopalavereiden tarkoituksena on esitellä tilaajalle ja erityisesti käyttöhenkilökunnalle valittuja prosessi- ja koneistoratkaisuja päälaitteiden ja prosessien osalta. Tilaajalle esitellään useampia toteutusvaihtoehtoja, joista tilaaja valitsee mieleisensä vaihtoehdon toteutussuunnitteluun.
Koneistopalaverissa tilaajalle esiteltiin alustavia ratkaisuvaihtoehtoja maanpäällisiin tiloihin kuten
– lietteenkäsittelyrakennuksen layout sisältäen sakokaivolietteen vastaanoton ja lietteen linkokuivauksen,
– hallinto- ja varavoimarakennuksen layout,
– metanoliaseman paikka ja layout.
Lisäksi palaverissa käytiin läpi varapurkupumppaamon toteutustapa ja mitoitusperusteet.

13.3.2016
Maanpäällisten tilojen ja tekniikkakäytävän tilasovitus

Hankkeen suunnittelun aikana pidetään useita teemakohtaisia kokouksia.

Kokouksessa käsiteltiin maanpäällisten tilojen ja tekniikkakäytävän suunnittelua. Esillä olivat hallintorakennuksen palotekninen suunnitelma, varavoiman layout, lietteenkäsittelyrakennuksen ratkaisut, hajukaasujen käsittelyn sijoittuminen, metanoliasema sekä maanalaisten tilojen rakenteiden suunnittelu.

9.3.2016
Koordinaatiokokous 6

Keskuspuhdistamon suunnittelun aikana pidetään säännöllisin väliajoin koordinaatiokokouksia, joissa kaikkien suunnittelun osatehtävien edustajat, tilaaja, puhdistamohenkilökunnan eli käyttäjän edustajat sekä muut mahdollisesti tarvittavat tahot kokoontuvat saman pöydän ääreen. Kokouksissa käsitellään pääasiassa suunnitteluprosessin kannalta keskeisiä yleisiä toimintatapoja, aikataulua, yhteensovitusasiaa ym.
Koordinaatiokokouksessa käytiin läpi koko hankkeen projektiohjetta, kaavoitusasioita ja eri osatehtävien suunnittelutilannetta.

9.3.2016
Riskienhallinnan koordinaatiokokous 4

Osana hankesuunnittelua tarkastellaan jatkuvasti mahdollisia riskejä ja määritetään toimenpiteitä, joilla niihin voidaan varautua. Keskeisessä asemassa hankkeen riskienhallinnassa ovat riskityöpajat ja pientyöryhmät, joissa eri näkökulmien edustajat käsittelevät riskejä yhdessä.
Kokouksessa käytiin läpi mm. kokonaisvaltaisen riskienhallintaraportin ja helmikuussa pidetyn purkutunnelin riskityöpajan pohjalta muokatun riskienhallintasuunnitelman tämänhetkinen tilanne. Lisäksi keskusteltiin mm. puhdistamon poikkeamatarkastelun laatimisesta ja laaturyhmän kokoontumisesta.

8.3.2016
Kaavoituskokous

Kaavoituskokouksessa käytiin läpi ajankohtaiset asiat kaavoituksen näkökulmasta, mm. yleisötilaisuuden anti, sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaikana saatu palaute.
3.3.2016
SIA (sähkö, instrumentointi ja automaatio) -suunnittelukokous

Hankkeen aikana pidetään useita teemakohtaisia kokouksia.
SIA- suunnittelun (sähkö, instrumentointi ja automaatio) osalta kokouksessa käytiin läpi sähkölaitoksen liittymävaihtoehtoja puhdistamoon, prosessisähköistystä, valaistusta, palohälytysjärjestelmää, kameravalvontaa sekä erilaisiin tietoverkkoihin liittyviä asioita.