30.5.2016 Tampereen sähkölaitoksen lämpöpumppulaitoksen sijoittaminen
Kokouksessa sovittiin, että selvitetään laitoksen alustavat tilavaraukset ja varustelu, jatkosuunnittelu, kalliorakennus asiat ja varautumiset.

26.5.2016 Alustavien rakennuslupakuvien esittely rakennusvalvonnassa
Käytiin läpi tämänhetkistä suunnittelutilannetta rakennusvalvonnan viranomaisten kanssa.

26.5.2016 Kaavoituskokous
Kaavoituskokouksessa käytiin läpi lukuisa määrä erillisselvityksiä. Liikenneselvityksen osalta keskusteltiin mm. joukkoliikenteen, työmaaliikenteen sekä kävely-ja pyöräily-yhteyksien toteuttamisesta. Sulkavuoren osalta keskustelu oli erittäin vilkasta mahdollisen pyöräilyn laatukäytävän linjauksesta. Vihilahden osalta keskusteliin työmaa-aikaisen liikenteen sujuvuudesta ja turvallisesta järjestämisestä kaikkien kulkumuotojen näkökulmasta. Luontoselvitysten osalta todettiin, että viitasammakoita ei alueilta ole löytynyt. Linnusto-, lepakko- sekä kasvillisuusselvitys ovat työn alla. Käytiin läpi Sulkavuoren alueella sijaitsevan Lakalaivan vanhan kaatopaikan perustilaselvityksen lähtökohtia ja alustavia tuloksia. Tutustuttiin ehdotukseen puhdistamon maanpäällisten rakennusten ulkoasusta. Käytiin läpi asemakaavakarttojen ensimmäisiä alustavia luonnoksia.

25.5.2016 Koordinaatiokokous
Keskuspuhdistamon suunnittelun aikana pidetään säännöllisin väliajoin koordinaatiokokouksia, joissa kaikkien suunnittelun osatehtävien edustajat, tilaaja, puhdistamohenkilökunnan eli käyttäjän edustajat sekä muut mahdollisesti tarvittavat tahot kokoontuvat saman pöydän ääreen. Kokouksissa käsitellään pääasiassa suunnitteluprosessin kannalta keskeisiä yleisiä toimintatapoja, aikataulu, yhteensovitusasiaa ym.
Tällä kertaa keskeisimmät kokouksen asiat liittyivät yhteystitolistan päivitykseen, kaavoituksen etenemisen tilannekatsaukseen sekä kaavoituksen edellyttämiin selvityksiin. Käytiin läpi myös laitoksesta laaditun tietomallin törmäystarkastelu ja todettiin mallinnuksen olevan kunnossa.

24.5.2016 Siirto-ja purkujärjestelmät, suunnittelukokous 9
Linjan suunnittelu etenee linjakohtaisesti. Suunnitteluosuudet on työteknisesti nimetty osalinjoittain: A -osuus kattaa tunneli- ja putkilinjaukset välillä Viinikanlahti-Vihilahti, sisältäen purku- ja varapurkulinjat. B -osuus kattaa Rahola-Pirkkala-Vihilahti siirtolinjat.
Kokouksessa käytiin läpi Viinikanlahden osuutta ja pystykuilua, Raholan pumppaamon sijoitusta, varapurun mallinnusta ja tunneleiden tyhjentämistä.

19.5.2016 Suunnittelukokous/Sekoitusaltaan virtaamamallinnus
Kokouksessa käsiteltiin prosessintoiminnan kannalta keskeisen sekoitusaltaan toimintaa, jota on tutkittu virtaamamallinnuksen avulla. Käytiin läpi altaan toiminnalle asetetut tavoitteet ja todettiin esitetyn ratkaisun pääosin täyttävän vaatimukset. Sovittiin tehtävien jatkotarkasteluiden periaatteista ja sovittiin joistakin teknisistä yksityiskohdista liittyen virtaamajaon toteutukseen.

19.5.2016 Suunnittelukokous/Lietteen terminen kuivaus ja poltto
Käytiin läpi yleissuunnitelman mukaisen lietteen termisen kuivauksen ja polttolaitoksen suunnittelutilanne ja sovittiin jatkotoimenpiteistä. Lietteenpolttolaitoksen savukaasuihin liittyen tehdään erillinen leviämismallinnus. Kokouksessa sovittiin myös suunnitelmiin tehtävistä tarkennuksista ja hankinta-asiakirjojen valmistelun periaatteista.

17.5.2016 Ulkoilmatapahtuma
Päivän aikana tutustuttiin sekä Sulkavuoren että Vihilahden ympäristöihin. Tilaisuudet olivat kaikille avoimia ja mukana oli kaupungin eri palvelualueiden, hankkeen ja suunnittelukonsulttien edustajia.
Tilaisuuden muistio 17.5.2016 (Pdf, 1 Mt)

13.5.2016 Suunnittelukokous, Raholan jätevedenpuhdistamo
Hankkeen suunnittelun aikana pidetään useita teemakohtaisia kokouksia.
Kokouksessa käsiteltiin Raholan jäteveden pumppaamon mitoitusta sekä maanpäällisen rakennuksen, pumppaamotilan ja imusäiliön suunnittelussa huomioitavia asioita.