31.8.2016 Suunnittelukokous – Alustavat rakennuslupakuvat
Puhdistamoon liittyvien alueiden kaavoituksen tilanne käytiin läpi ja todettiin, että tulevia erillisiä toimenpiteitä ovat kiinteistön muodostaminen ja vesilinjojen siirto. Käsiteltiin kaupunkikuvatoimikunnan lausuntoa ja pintamateriaaleja sekä kommentoitiin rakennuslupapiirustusten luonnoksia.

24.8.2016 Suunnittelukokous – Automaatiojärjestelmän layout
Kokouksessa käsiteltiin laitokseen tulevaan automaatiojärjestelmään liittyviä valintoja: mihin muihin järjestelmiin laitoksen automaatio kytketään, mikä väyläratkaisu valitaan ja miten paikallisohjauskytkimet sijoitetaan. Lisäksi käsiteltiin UPS-syöttöä, sähkönsyötön katkaisijoiden ohjauksia sekä instrumentoinnin suunnitelmatilannetta.

23.8.2016 Koordinaatiokokous
Keskuspuhdistamon suunnittelun aikana pidetään säännöllisin väliajoin koordinaatiokokouksia, joissa kaikkien suunnittelun osatehtävien edustajat, tilaaja, puhdistamohenkilökunnan eli käyttäjän edustajat sekä muut mahdollisesti tarvittavat tahot kokoontuvat saman pöydän ääreen. Kokouksissa käsitellään pääasiassa suunnitteluprosessin kannalta keskeisiä yleisiä toimintatapoja, aikataulua, yhteensovitusasiaa ym.
Elokuun koordinaatiokokouksessa käytiin läpi projektin tiedostusasioita ja kaavoitukseen liittyviä asioita, kuten tehtyjä selvityksiä, kaupunkikuvatoimikunnan kommentteja, puhdistamon huomioimista eritasoisissa kaavoissa sekä asemakaavojen nähtävilletuloa. Lisäksi käsiteltiin kokonaisuuden aikataulua ja tietomallinnusta ja käytiin läpi suunnittelun etenemistä osatehtävittäin.

23.8.2016 Kaupunkikuvatoimikunnan kokous
Kokouksessa esiteltiin alustavia vaihtoehtoja Sulkavuoren maanpäällisten rakennusten arkkitehtonisesta ilmeestä. Kaupunkikuvatoimikunnan lausunto saadaan syyskuussa.

23.8.2016 Siirto- ja purkujärjestelmät, suunnittelukokous 11
Linjan suunnittelu etenee linjakohtaisesti. Suunnitteluosuudet on työteknisesti nimetty osalinjoittain: A-osuus kattaa tunneli- ja putkilinjaukset välillä Viinikanlahti-Vihilahti, sisältäen purku- ja varapurkulinjat. B -osuus kattaa Rahola-Pirkkala-Vihilahti siirtolinjat.
Käytiin läpi 17.8. kaavakokoukseen liittyviä asioita ja siihen liittyviä täydentäviä selvityksiä. Selviteltiin maastotöiden täydentämistarpeita ja kiireellisyyksiä, linjojen asemointia. Lämmöntalteenottolaitoksen vaikutusta suunnitteluratkaisuihin ja muun infan rakentamisen vaikutuksia ja yhteensovittamista.

19.8.2016 Koneistopalaveri ja sekoitusaltaan virtaamamallinnuksen käsittely
Hankkeen suunnittelun aikana pidetään useita teemakohtaisia kokouksia. Koneistopalavereiden tarkoituksena on esitellä tilaajalle ja erityisesti käyttöhenkilökunnalle valittuja prosessi- ja koneistoratkaisuja päälaitteiden ja prosessien osalta. Tilaajalle esitellään useampia toteutusvaihtoehtoja, joista tilaaja valitsee mieleisensä vaihtoehdon toteutussuunnitteluun.
Kokouksessa käytiin läpi laitoksen huoltonostimia, varavoimarakennuksen tilaratkaisuja sekä ilmastuksen sekoitusaltaan toteutustapaa.

17.8.2016 Paloteknisten suunnitelmien esittely rakennusvalvontaan
Kokouksessa esiteltiin maanalaisten tilojen palosimulointiraportti, palotekniset suunnitelmat ja niihin tarvittavat täydennykset. Lisäksi sovittiin väestönsuojan mitoituksesta, josta toimitetaan selvitys pelastuslaitokselle.

17.8.2016 Kaavoituskokous
Kaavoituskokouksessa käytiin jälleen läpi erillisselvitysten tilanne. Moni selvityksistä on jo valmistunut tai valmistumassa ja niistä saadaan hyvin tietoa sekä suunnitteluun että kaavan vaikutusten arviointiin. Luontoselvitysten kokoukseen mennessä valmistuneista tuloksista kuultiin kattava esitys. Keskusteltiin kaavan vaikutusten arvioinnista. Vahvistettiin yleisötilaisuuden päivämääräksi 21.9.2016.

16.8.2016 HAZOP kokous tilaajan kanssa
Osana hankesuunnittelua tarkastellaan jatkuvasti mahdollisia riskejä ja määritetään toimenpiteitä, joilla niihin voidaan varautua. Keskeisessä asemassa hankkeen riskienhallinnassa ovat riskityöpajat ja pientyöryhmät, joissa eri näkökulmien edustajat käsittelevät riskejä yhdessä.
HAZOP (hazard and operability study) tarkoittaa riskitarkastelua, jossa käydään läpi erilaisia laitossuunniteluun liittyviä turvallisuuskysymyksiä. Kokouksessa käytiin läpi HAZOP -riskitarkastelun sisältöä ja tavoitteita. Lisäksi käytiin läpi suunnittelijan etukäteen laatimia riskilistauksia ja riskien luokitusta.