Suunnittelussa syyskuussa:

30.9.2016 Uritussuunnitelmat, LVI-tietomalli jne.
Kokouksessa käytiin läpi LVI-suunnittelutilanne ja LVI-piirustuksia. Laitossuunnittelun sekä kalliorakennuksen ja pohjatutkimusten kokonaisuuksien välistä tiedonvaihtoa ja kommentointia on käynnissä muun muassa urituslähtötietoihin liittyen.

28.9.2016 Koneistopalaveri – Kannakointisuunnitelmat
Käsiteltiin edellisessä, 6.9.2016 pidetyssä kannakointipalaverissa tarkennettaviksi sovittuja asioita.

27.9.2016 Suunnittelukokous – Linjasuunnittelu
Käytiin lävitse Raholan ja Satamakadun jätevesipumppaamoiden toteutussuunnitelmien suunnitelmaratkaisuja sekä putkilinjan toteutussuunnitteluratkaisuja välillä Rahola–Satamakatu–Naistenmatkantie–Nuolialantie–Vihilahti. Tämän lisäksi tarkasteltiin vaihtoehtoisia ratkaisumalleja Viinikanlahden puhdistamon alueella liittyen viettoviemäröintiin.

21.9.2016 Kaavakokous / Yleisötilaisuus
Tampereen seudun keskuspuhdistamon asemakaavoista (Sulkavuori – Vihilahti – Viinikanlahti) järjestettiin yleisötilaisuus Tredun Koivistontien toimipisteessä. Yleisöä paikalla oli noin 40 ihmistä, joiden lisäksi kaavoituksen, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n sekä suunnittelukonsulttien edustajia. Hankkeen ympäristölupaprosessi on käynnistymässä. Alueen asemakaavat esiteltiin pääpiirteittäin, ja ne menevät yhdyskuntalautakunnan hyväksyttäväksi joulukuussa 2016. Muistio tilaisuudesta löytyy Keskuspuhdistamon sivuilta kohdasta Materiaalipankki/Asukastilaisuudet

20.9.2016 Tulopumppaamon malliaineisto
Kokouksessa käsiteltiin tulopumppaamon esimerkkiaineistoa – arkkitehti-, rakenne-, prosessi-, koneisto-, LVI-, SIA-suunnitelmia sekä kallioteknisiä suunnitelmia sekä näihin liittyviä aikataulu- ja urakka-asioita. Aineistoihin tehdään täydennyksiä kokouksessa saatujen kommenttien perusteella.

12.9.2016 Nuolialantien katurakentamisen ja putkilinjojen rakentamisen yhteensovitus
Tarkasteltiin muun muassa pyöräilyn laatukäytäväosuuden rakentamisen yhdistämistä putkilinjojen rakentamiseen.

9.9.2016 Kaavoitus – rakennusvalvonta
Kaavoituksen etenemisen ja rakennusluvan välisistä reunaehdoista keskusteltiin siitä näkökulmasta, miten rakennusluvan hakuprosessi etenee tulevaisuudessa. Prosessiin liittyy tontinmuodostukseen, maanvuokraukseen ja rasitesopimukseen liittyviä toimia, joita edistetään mahdollisimman pian.

8.9.2016 HAZOP-jatkopalaveri
Jatkettiin 16.8. aloitettua riskikartoituksen läpikäyntiä.

7.9.2016 Polttolaitoskokous
Suunnittelutilanteen läpikäymisen jälkeen kokouksessa käsiteltiin oleellisimmat ja avoimet asiat suunnitelmissa, kuten polttolaitoksen kapasiteettiin vaikuttavat asiat, kaukolämpökytkentä sekä julkisivuvaatimukset.

7.9.2016 Automaatiokokous
Kokouksen aiheena olivat paikallisohjausten ja kiinteistöautomaation toteutustavat. Kiinteistöautomaation suhteen jatketaan parhaan kokonaisuuden selvittämistä.

6.9.2016 Riskienhallinnan koordinaatiokokous
Kokouksessa esitettiin päivityksiä ja lisäyksiä riskiraporttiin pienryhmätyöskentelyn tuloksena. Tilaisuudessa esiteltiin purkutunnelin riskienarvioinnin yhteenveto. Todettiin, että HAZOP (hazard and operability study) -tarkastelu on laitossuunnittelun (OT1) osalta lähes valmis ja käynnistetty linjasuunnittelun (OT2) osalta.

6.9.2016 Koneistopalaveri – Kannakointisuunnitelmat

Käytiin läpi suunnittelijan esitys kannakointisuunnitelmien esitystasosta ja sovittiin jatkotoimenpiteistä. Kannakointisuunnitelmien lisäksi vahvistettiin maanpäällisen kameravalvonnan paikat ja varavoimatilan tarkistettu ulkoasu.