28.10.2016 Polttolaitoskokous
Kokouksessa käsiteltiin polttolaitoksen hankinta- ja toteutusvalmistelua, savukaasumallinnusta ja lietteen variaatiolaskelmia sekä käytiin läpi polttolaitoksen hankinta-asiakirjoja.

27.10.2016 Riskienhallinnan koordinaatiokokous

Kokouksessa käsiteltiin laadittua Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet -dokumenttia, jossa on esitetty kyseiselle hankkeelle tyypillisiä riskejä sekä ohjeita urakan turvalliseen suorittamiseen.

26.10.2016 Kaavakokous
Kaavakokouksessa käytiin läpi asemakaavojen 8610–8613 valmisteluaineistoista saatuja mielipiteitä ja lausuntoja ja niihin perustuvia muutostarpeita. Suunnittelu- ja selvitystilanne, laadinnassa olevat selvitykset sekä Lakalaivan kaatopaikan kunnostuksen yleissuunnitelma käytiin läpi. Täydennetyt kaava-aineistot kuulutetaan nähtäville joulukuun aikana, ja niihin liittyen järjestetään tammikuussa yleisötilaisuus.

26.10.2016 Vesistövaikutukset

Käytiin lävitse hankkeen vesistövaikutusten arvioinnin menetelmistä ja alustavista tuloksista virtausmittausten sekä sedimenttitutkimusten osalta. KVVY esitteli alustavia tuloksia sedimenttianalyyseistä sekä virtausmittauksista.

25.10.2016 Suunnittelukokous – Linjasuunnittelu
Käytiin lävitse suunnittelutilanteet Raholan ja Satamakadun pumppaamoilla, linjaosuudella Rahola–Satamakatu – Vihilahti sekä tunneliosuudella Viinikanlahti–Vihilahti–Sulkavuori. Käytiin lävitse myös vertailuita eri osuuksien putkimateriaaleista.

24.10.2016 Toimintakuvaukset #1

Käsiteltiin prosessin alkupäästä laadittavia toimintakuvauksia. Toimintakuvauksissa esitetään laitoksen toimintaperiaatteet ja ohjaustavat automaatiojärjestelmän toteutuksen pohjaksi.

13.10.2016 Kaukolämpöpalaveri
Tampereen Sähkölaitoksen kanssa pidettiin kokous, jossa käsiteltiin puhdistamon kaukolämpöliittymän toteutustapaa.

13.10.2016 Koordinaatiokokous
Koordinaatiokokouksessa käytiin läpi projektin tilanne, hallinnollisia sekä tiedottamisen ajankohtaisia asioita. Kaavoitukseen liittyen on käynnissä selvityksiä esimerkiksi melusta ja arkeologisen inventoinnin päivitys. Kaikkien osatehtävien aikataulut päivitetään ajantasaisiksi.

12.10.2016 HAZOP-kokous
HAZOP (hazard and operability study) tarkoittaa riskitarkastelua, jossa käydään läpi erilaisia laitossuunnitteluun liittyviä turvallisuuskysymyksiä. Kokouksessa käytiin läpi HAZOP-riskitarkastelun sisältöä ja tavoitteita ja käsiteltiin laadittua HAZOP-poikkeamatarkastelua.

11.10.2016 SIA (sähkö, instrumentointi ja automaatio) 3 -suunnittelukokous
Kolmannessa SIA-kokouksessa käsiteltiin sähkösuunnittelun asioita, kuten sähkönjakelukaavioita, prosessisähköistystä, LVIS-sähköistystä ja tietomallisuunnittelun tilannetta.