6.2.2017 Riskienhallinnan koordinaatiokokous
Riskiraporttiin tehdyt päivitykset käytiin läpi, eikä uusia raporttiin kirjattavia riskejä katsottu olevan. Kokouksessa tarkasteltiin myös erillistä purkutunnelin riskienarviointiin laadittua riskianalyysilomaketta. Turvallisuusasiakirjat valmistuvat maaliskuun aikana.

6.2.2017 Lieterakennuksen ja metanoliaseman suunnitelmien esittely
Kokouksessa esiteltiin lieterakennuksen ja metanoliaseman arkkitehti- ja rakennesuunnitelmia sekä koneisto ja putkistosuunnitelmat. Tilaaja kommentoi suunnitelmia aikataulun mukaisesti.

13.2.2017 Urakka-asiakirjojen esittely
Kokouksessa käytiin läpi hankinta-asiakirjoja, urakkaohjelmaa sekä määriteltiin eri urakoiden välisiä rajanvetoja.

16.2.2017 Ympäristöluvan yleisötilaisuus
Ympäristöluvan hakemiseen liittyneessä yleisötilaisuudessa kerrottiin ympäristöluvan hakuprosessista sekä hankkeesta yleisesti ympäristöluvan näkökulmasta. Tilaisuudessa oli noin 50 osallistujaa. Muistio tilaisuudesta julkaistaan Keskuspuhdistamon internet-sivuilla.

17.2.2017 Suunnittelukokous 17 – OT2
Osatehtävän 2 eli siirto- ja purkulinjojen suunnittelun suunnittelukokouksessa käsiteltiin esimerkiksi sedimenttinäytteistä tehtyjä tutkimustuloksia, ympäristölupaan liittyviä dokumentteja putkistojen osalta sekä eri linjaosuuksien suunnittelun yksityiskohtia.

24.2.2017 Suunnittelukatselmus (SA-suunnitelmat)

Kokouksessa esiteltiin ja käytiin läpi yksityiskohtaisesti sähkö- ja automaatiosuunnitelmia.

24.2.2017 Partolan alueen suunnittelun yhteensovittaminen
Osatehtävä 2:n eli siirto- ja purkulinjojen yleissuunnitelman tarkistus ja toteutussuunnittelun osalta pidettiin Pirkkalan kunnan kanssa kokous, jossa kartoitettiin suunnitelmien tilannetta Pirkkalan Partolan alueella. Alueelle on suunnitteilla Keskuspuhdistamohankkeeseen liittyviä johtolinjoja, Pereentien katuhanke, Naistenmatkantien sekä Nuolialantien liittymään liittyvä MAL-hanke ja mahdollisesti Naistenmatkantien alikulun uusiminen.

27.2.2017 Koordinaatiokokous
Koordinaatiokokouksessa käsiteltiin hallinnollisia asioita, kuten ympäristöluvan hakemisen ja kaavoituksen tilannetta. Puhdistamon alueen asemakaavat ovat olleet nähtävillä ja lausunnot niistä on saatu. Asiakirjoja täydennetään parhaillaan. Viimeiset suunnitelmien tietomallit valmistuvat viikolla 9. Osatehtäväkohtaiset suunnitteluasiat käytiin läpi ja niiden välisiä rajapinta-asioita tarkastellaan suunnittelussa parhaillaan.

27.2.2017 Tiedotuspalaveri
Tiedotuspalaverissa käytiin läpi suunnitteilla olevia tiedotus- ja koulutustapahtumia ja sovittiin tiedotteen laatimisesta koskien ympäristöluvan hakemista.

29.2.2017 Rakennesuunnittelun ja kalliosuunnittelun suunnittelukokouksessa
käytiin läpi pohjaveteen ja altaiden vesitiiviyteen, louhintaan ja kalliotartuntoihin sekä betonivaluihin liittyviä asioita.