4.1.2017 Riskienhallinnan koordinaatiokokous 7
Kokouksessa käytiin läpi riskienhallintaraporttia ja siihen lisättyjä kohtia. Riskienhallintaraportissa käsitellään kaikkia puhdistamon ja suunnittelun prosesseja ja toimenpiteitä, joilla varaudutaan riskeihin. Lisäksi käsiteltiin turvallisuussääntöjä ja menettelyohjeita käsittelevää dokumenttia.

11.1.2017 Ohjaustapaselostuksen läpikäynti
Kokouksen aiheena oli puhdistamoon tulevan automaation ohjaustapaselostuksen osion 3 läpikäynti. Joitakin koko selostusta koskevia, kuten hätäpysäytyksiin, kemikaalien ja lietteen määrän seurantaan sekä ohituksiin liittyviä asioita käsiteltiin ja koko selostuksen sisältöä käytiin läpi yksityiskohtaisesti.

12.1.2017 Kaavoituksen yleisötilaisuus
Hankkeeseen liittyviä asemakaavoja nro 8610–8613 esiteltiin Tredun Koivistontien toimipisteen aulassa. Yleisötilaisuudessa oli avoimet ovet klo 15–18, jolloin kaavaehdotusaineistot olivat esillä. Kaavoittaja, hankkeen edustajat ja suunnittelijat vastailivat osallistujien kysymyksiin. Kävijöitä tilaisuudessa oli noin 25.

13.1.2017 Koordinaatiokokous
Koordinaatiokokouksessa päivitettiin hankkeen kokonaisaikataulu ja kerrattiin hallinnollisia asioita. Sulkavuoren ARK-suunnitelmat on esitelty kaupunkikuvatoimikunnalle, ja asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä tammikuun loppuun asti. Tietomallinnuksen törmäystarkasteluista ja mallien arkistoinneista keskusteltiin.

20.1.2017 Tiedotuskokous
Tiedotuskokouksessa laadittiin luonnos ympäristöluvan hakemiseen liittyvästä mediatiedotteesta. Lisäksi pohdittiin Keskuspuhdistamon internet-sivujen päivitystarpeita sekä keskusteltiin tulevista tiedotustarpeista.

23.1.2017 Suunnittelukatselmus
Suunnittelukatselmuksessa käytiin läpi hallintorakennuksen, sisäänajotunnelin, varavoimarakennuksen sekä porrastornien maanpäällisen osuuden arkkitehti- ja rakennesuunnitelmia yksityiskohtaisesti ja sovittiin tehtävistä muokkauksista ja tarkennuksista.

27.1.2017 Suunnittelukokous 16 – OT2
Siirto- ja purkulinjojen suunnittelukokouksessa kerrattiin käynnissä olevien töiden ja tutkimusten tilanne, linjojen rakentamisen yhteensovittaminen katusuunnittelun ja -rakentamisen kanssa sekä suunnittelutilanne linjaosuuksittain.
Puhdistetun veden varapurun suhteen on tehty periaatepäätös, että varapurku rakennetaan vasta 40 vuoden päästä purkutunnelin käyttöönotosta. Purkutunneliin tehdään 40 vuoden kuluttua tarkastus- ja huoltotoimenpiteitä, jolloin varapurulle tulee ensimmäisen kerran tarve.

30.1.2017 Suunnittelukatselmus (LVI-piirustusaineisto)
Kokouksessa käytiin läpi ja kommentoitiin LVI-piirustuksia.