Tiedote 12.4.2018

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon Oy:n lietteenkäsittelyratkaisuksi on valittu lietteen anaerobinen käsittely (mädätys) ja biokaasun hyödyntäminen omassa energiatuotannossa.

Yhtiössä tehtiin selvitykset myös lietteen poltosta ja lietteen käsittelemisestä ulkopuolisen palvelutuottajan toimesta. Lisäksi tarkasteltiin vaihtoehtoa jossa biokaasu olisi myyty ja jatkojalostettu metaaniksi. Tämän jälkeen sitä olisi voitu käyttää liikennepolttoaineena.

Biokaasulaitoksen toteuttamista ja kaasun hyödyntämistä omassa energiatuotannossa puolsivat hinnan lisäksi ympäristönäkökohdat ja käyttövarmuus. Biokaasulaitoksen investointikustannukset ovat noin 18 M€, mikä yhdessä käyttökustannusten kanssa on noin 0,09€ / puhdistamolle tuleva jätevesikuutio. Laitos ei aiheuta hajuja, ja sen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt olivat tarkasteltavista vaihtoehdoista pienimmät (2.400 t CO2 Eq/a). Biokaasusta saatavalla omalla energiatuotannolla katetaan merkittävä osa Sulkavuoren keskuspuhdistamon sähkön ja lämmön tarpeesta. Vaihtoehto on myös toiminnallisesti tuttu ja turvallinen; lähes kaikki maamme suurimmat jätevedenpuhdistamot (mm. Viinikanlahti ja Rahola) hyödyntävät jätevesilietettä samalla tekniikalla.

Biokaasulaitoksen toimintaperiaate
Sulkavuoren keskuspuhdistamolla syntyy erilaisia jätevesilietteitä 1.350 m3/d. Koska lietteen vesipitoisuus on suuri (97 %), vettä vähennetään tiivistämällä lietettä ennen sen syöttämistä kolmeen bioreaktoriin. Samalla lietteen lämpötila nostetaan bioreaktorien toimintalämpötilaan 35 oC. Bioreaktoreissa lietettä hajotetaan hapettomissa olosuhteissa toimivien bakteerien avulla noin kolme viikkoa. Lopputuloksena syntyy vettä, hiilidioksidia ja biokaasua. Jätevesilietteen määrä vähenee noin kolmanneksen, siitä tulee lähes hajutonta ja sen kuivattavuus paranee.

Mädätyksessä syntyvän biokaasun metaanipitoisuus on lähes 70 %. Biokaasulla käytetään kaasumoottoreita, joista saadaan lähes 60 % puhdistamon tarvitsemasta vuotuisesta sähköenergiasta ja 90 % lämpöenergiasta. Omasta tuotannosta saatava sähkö jaetaan puhdistusprosessin eri laitteille siten, että laitoksen keskeiset prosessit toimisivat vaikka sähkön toimituksessa olisi ongelmia.

Biokaasureaktoreissa syntyvä liete kuivataan ja kuljetetaan sopimuskumppaneille jatkohyödynnettäväksi esimerkiksi kompostoinnin jälkeen. Lieterekkoja lähtee puhdistamolta 2-3 kertaa vuorokaudessa.

Lisätietoja: Timo Heinonen, 040 820 2695