Kuntalaiset ovat jatkossakin oman kuntansa vesihuoltolaitoksen asiakkaita ja kukin vesihuoltolaitos laskuttaa omia asiakkaitaan. Keskuspuhdistamo laskuttaa kuntien vesihuoltolaitoksia liittymis- ja käyttösopimuksen perusteella. Tämä sopimus on parhaillaan osakaskuntien vesihuoltolaitosten hyväksyttävänä, ja suurimmassa osassa jo hyväksyttykin. Sopimuksessa määritellään hinnan muodostuminen ja yhteistoiminnan käytännöt keskuspuhdistamon toimintavaiheessa.

Jätevedet käännetään Sulkavuoren keskuspuhdistamolle kesällä 2025. Tästä alkaa jätevedenpuhdistamon käyttöönottovaihe, minkä jälkeen tehdään vielä viimeistelytöitä ja erilaisia säätöjä.  

Sulkavuoren keskupuhdistamossa tullaan käsittelemään Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet.  Kaikkien osakaskuntien jätevesiä ei heti johdeta Sulkavuoreen, vaan käyttöönotto tapahtuu vaiheittain. Kun käyttöönotto etenee, Viinikanlahden, Raholan ja Lempäälän jätevedenpuhdistamot jäävät asteittain pois käytöstä ja maa-alueet vapautuvat muuhun maankäyttöön.

Keskuspuhdistamon laskuttama jäteveden käsittelyn hinta muodostuu perusmaksusta ja käyttömaksusta. Perusmaksulla katetaan yhtiön lainojen lyhennykset. Käyttömaksun perusteena on jätevedenpuhdistamolle johdetun jäteveden määrä.  

Sopimuksessa vesihuoltolaitokset sitoutuvat vähentämään viemäriverkostonsa hule- ja vuotovesimääriä. Nykyaikaisen hulevesien hallinnan tavoitteena on viivyttää ja imeyttää hulevedet syntypaikoillaan ja palauttaa ne siten suoraan veden kiertokulkuun ilman että ne kulkevat jätevedenpuhdistamon kautta.  Esimerkiksi Tampereella kaupunki vastaa asemakaava-alueilla hulevesien hallinnan kokonaisuudesta, toteuttaa hulevesiviemäröinnin ja perii kiinteistöjen omistajilta hulevesimaksun. Keskuspuhdistamolle johdettuun jätevesimäärään perustuva hinnoittelu kannustaa vesihuoltolaitoksia vähentämään vuotovesien määrää viemäriverkostossa. Näin hallitaan myös jätevesien kokonaismäärää ja mahdollinen laitoksen laajentamistarve siirtyy pitkälle tulevaisuuteen.

Kaikki jätevesi ei ole peräisin kodeista. Jätevettä syntyy myös esimerkiksi sairaaloissa ja teollisuuslaitoksissa. Tällaisten liittyjien kanssa vesihuoltolaitokset laativat tarvittaessa erilliset jäteveden laatuun perustuvat sopimukset. Mikäli jäteveden laatu edellyttää, toimijoiden pitää itse huolehtia tarvittavista toimenpiteistä ennen viemäriin johtamista.  Näin varmistetaan, ettei haitallisia aineita pääse jätevedenpuhdistamolle asti.

Keskuspuhdistamon ympäristölupa asettaa vaatimukset jäteveden puhdistamiselle. Keskuspuhdistamolla on vastuu jätevedenpuhdistamon rakentamisesta, käytöstä ja kustannuksista. Kukin vesihuoltolaitos vastaa omasta jätevesiverkostostaan toisen vesihuoltolaitoksen tai keskuspuhdistamon siirtoviemärin liittymispisteeseen asti.

Kunnalliset vesihuoltolaitokset pääsevät vaikuttamaan keskuspuhdistamon toiminnan suunnitteluun, hinnoitteluun ja investointitarpeen arviointiin yhteistyöryhmän kautta. Sopimuksen mukaan jokaisella vesihuoltolaitoksella on edustus yhteistyöryhmässä.

Keskitetty jätevedenpuhdistus on Tampereen seudun keskeisimpiä ympäristöinvestointeja, jolla puhdistamoyhtiön omistajakunnat edistävät alueellaan vesiensuojelua ja kestävää kehitystä sekä parantavat kiertotalouden toteuttamisen edellytyksiä. Yhteisellä jätevedenpuhdistuksella tavoitellaan lisäksi kustannustehokkuutta ja sen tuomien etujen jakautumista tasapuolisesti sopimuksen piirissä olevien vesihuoltolaitosten sekä asukkaiden ja elinkeinotoiminnan hyväksi.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Heinonen
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
timo.heinonen@keskuspuhdistamo.fi
+358 40 820 2695