Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Sulkavuoren keskuspuhdistamon biokaasulaitokselle ympäristöluvan.

Lainsäädännön mukaan jätevesien käsittelylle pitää olla ympäristölupa. Ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain vaatimukset. Hakemuksen käsittelyssä huomioidaan myös luonnonsuojelulain vaatimukset. Ympäristölupaan voidaan myös kirjata määräyksiä, joiden avulla toiminnan vaikutuksia rajoitetaan.

Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Jos toiminta laajenee tai muuttuu olennaisesti, muutoksille on haettava uusi lupa. Ympäristöluvan ehtojen toteutumista valvoo Pirkanmaan ELY-keskus.

Sulkavuoren keskuspuhdistamolle on jo kertaalleen myönnetty ympäristölupa 5.4.2018.  Tähän ympäristölupaan haettiin muutosta, koska aiemmassa luvassa olleesta lietteenpolttolaitoksesta luovuttiin ja nyt lupaa haettiin biokaasulaitokselle. Lietteenpolttoratkaisusta luovuttiin, koska ratkaisuvaihtoehtojen tarkastelussa biokaasulaitos todettiin kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi ja ympäristövaikutuksiltaan vähäisemmiksi. Ratkaisu toteuttaa alueellisen ja valtakunnallisen jätesuunnitelmien tavoitteita. Biokaasusta tuotettava energia käytetään kokonaisuudessaan jätevedenpuhdistamolla.    

Jätevedenpuhdistusprosessissa liete erotetaan ja se käsitellään biokaasulaitoksessa. Hapettomissa olosuhteissa mikrobit käyttävät lietteen orgaanisen aineen ravinnokseen ja näin muodostuu metaanipitoista biokaasua. Biokaasulaitoksessa biokaasusta saadaan kaasumoottoreiden ja kattilan avulla sähköä ja lämpöä. Sähkö käytetään kokonaan keskuspuhdistamolla. Biokaasulaitoksen tuottama sähkö vastaa 50 % puhdistamon sähkön tarpeesta. Prosessissa syntyy myös lämpöä, joka kattaa puhdistamon lämmöntarpeen.  

Aluehallintovirasto asetti ympäristöluvassa tiukat rajoitukset hajuhaitoille. Hyvään hajunhallintaan on jo suunnittelun alusta saakka varauduttu.

Puhdistamon ja biokaasulaitoksen toiminnassa muodostuvat hajukaasut käsitellään aktiivihiilisuodattimella tai muulla soveltuvalla menetelmällä. Keskuspuhdistamolta edellytetään luvassa, että hajua aiheutuu ympäristöön mahdollisimman vähän. Puhdistamon ja biokaasulaitoksen hajukaasut johdetaan 60 metriä korkeaan poistoilmapiippuun käsittelyn jälkeen. Laitteistojen huolellinen valinta, huolto ja kunnossapito hoidetaan siten, että hajunpoisto toimii kaikissa tilanteissa. Näin varmistetaan, että hajuhaittaa ei ympäristöön aiheudu.

Kun lietteestä on biokaasulaitoksessa otettu talteen kaikki energia, mädätysprosessista jää vielä jäljelle mädätysjäännös. Keskuspuhdistamon on luvan ehtojen mukaisesti pyrittävä edesauttamaan sitä, että mädätysjäännös ohjautuu ensisijaisesti lannoitteena ja/tai maanparannuksessa hyödynnettäväksi. Näin ravinteet saadaan kiertoon ja keskuspuhdistamo toteuttaa tältäkin osin kiertotalouden periaatteita. Yksityiskohtaiset ratkaisut selviävät lähempänä laitoksen käyttöönottoa tehtävissä kilpailutuksissa.

Sulkavuoren keskuspuhdistamon käyttöönotto alkaa kesällä 2025. Biokaasun tuotanto käynnistyy syksyn 2025 aikana.

Kuva: Jäteveden matka viemäriverkostosta jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessin läpi. (Kuva: Salla Lehtipuu)

Lisätietoja:

Lauri Valtiala, käyttöpäällikkö

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

044 430 9165, lauri.valtiala@keskuspuhdistamo.fi