Keskuspuhdistamo rakennuttaa kaksi isoa jätevedenpumppaamoa. Toinen sijoittuu Raholaan ja toinen Viinikanlahteen aivan nykyisten jätevedenpuhdistamoiden tuntumaan. Jätevedenpumppaamot toteutetaan yhtenä rakennusurakkana, joka on parhaillaan kilpailutuksessa. Rakennustyöt aloitetaan toukokuussa.

Raholassa tehdään jo viemärin kääntöjä

Raholassa tehdään parhaillaan nykyisen jätevedenpuhdistamon tuntumassa viemäröinnin uudelleen järjestelyjä. Näin valmistaudutaan kääntämään jätevedet nykyiseltä jätevedenpuhdistamolta uuteen jätevedenpumppaamoon.

Raholan pumppaamon kautta johdetaan jätevedet Sulkavuoreen läntiseltä Tampereelta ja Ylöjärveltä. Pirkkalan jätevedet johdetaan nykyisin puhdistettaviksi Raholaan, mutta jatkossa osa niistä käännetään Keskuspuhdistamon siirtoviemäriin jo Pirkkalan puolella.

Kun uusi keskuspuhdistamo on otettu käyttöön, Raholan jätevedenpuhdistamoa ei enää tarvita ja alue vapautuu muulle maankäytölle nyt rakennettavaa pumppaamoa lukuunottamatta.

Viinikanlahdessa kaadetaan ensin puita

Ennen varsinaisen rakennusurakan aloitusta Viinikanlahdessa kaadetaan puita työmaa-alueelta tammi-helmikuun vaihteessa. Näin puiden kaataminen saadaan tehtyä ennen lintujen pesimäajan alkua. Viinikanlahdessa tehdään myös tarkentavia maaperätutkimuksia helmikuun puoliväliin asti.

Valmistuessaan Viinikanlahden pumppaamo on yksi Suomen suurimmista jätevedenpumppaamoista – siirretäänhän sitä käyttäen kaikki nykyiselle Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolle tulevat jätevedet Sulkavuoren suuntaan. Maan päällä olevat rakennusosat ovat korkeimmillaan noin yhdeksän metriä korkeita eli lähes kolmen kerroksen korkuisia. Maanpäällisen osan pohjapinta-ala on noin 750 neliömetriä. Varsinainen pumppaamotila on kymmenen metriä maanpinnan alapuolella ja se on muodoltaan pyöreä. Kaivannon halkaisija on noin 20 metriä ja se tuetaan porapaaluin.

Tulevaa jätevedenpumppaamoa voidaan operoida kuuden jätevesipumpun avulla. Käyttövarmuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota ja molemmat pumppaamot on varustettu mm. varavoimadieseleillä. Viinikanlahden jätevedenpumppaamolle johdetaan itäisen Tampereen ja suurin osa Kangasalan jätevesistä.

Pumppaamo sijoittuu lähelle rantaa osittain nykyisen puhdistamon tonttia ympäröivän aidan ulkopuolelle. Vanha aita puretaan työmaa-alueen kohdalta pois. Pumppaamotyömaan kohdalle rakennetaan lyhyelle matkalle uusi aita, joka sijoittuu kevyen liikenteen väylän viereen. Rannassa kulkeva kevyen liikenteen reitti jää työmaan ulkopuolelle. Uusi aita jää paikoilleen niin pitkäksi aikaa kuin nykyinen jätevedenpuhdistamo on toiminnassa. Kun jätevedenpuhdistamo on purettu, pumppaamon ympärillä ei aitaa tarvita.

Viinikanlahden jätevedenpumppaamon rakentaminen on geoteknisesti vaativa hanke ja alueella on vanhastaan pilaantuneita maa-aineksia. Myös järven läheisyys tuo omat haasteensa. Pumppaamon rakennustöitä tehdään toimivan jätevedenpuhdistamon vieressä ja työmaatoiminnot sovitetaan yhteen puhdistamon toimintojen kanssa”, kertoo projektipäällikkö Marko Männynsalo, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:stä.

Viinikanlahden jätevedenpumppaamon arkkitehtuuriin on kiinnitetty erityistä huomiota, koska rakennus jää tulevan uuden asuinalueen sisälle. Alueelle on vireillä asemakaavan muutos. Suunnittelu alkoi kansainvälisellä arkkitehtikilpailulla 2019.

Viinikanlahdessa rannan suuntaan olevasta pumppaamon seinästä tulee viherseinä. Kasvillisuutta kasvatetaan ja sen säänkestoa testataan jo Viinikanlahden puhdistamon mädättämösiilojen seinään rakennetuissa viherseinäelementeissä. Sekä Viinikanlahden että Raholan jätevedenpumppaamoissa hyödynnetään maalämpöä ja aurinkokeräimiä ja niissä on hajukaasujen käsittelyjärjestelmät.


Kuva. Viinikanlahden jätevedenpumppaamon havainnekuva. Kuvassa näkyvä rakennuksen korkeamman osan pääty on Pyhäjärven rannan tuntumassa kulkevalle kevyen liikenteen väylälle päin. (Aihio Arkkitehdit).

 

Lisätietoja:

projektipäällikkö Marko Männynsalo

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

marko.mannynsalo@keskuspuhdistamo.fi

puh. 040 156 2172