Tiedote päivittyy selvitysten edetessä.

10.2.2023

Ei enää kevytyrittäjiä TYL Sulkavuoren aliurakoissa

TYL Sulkavuoren aliurakoitsija tarjosi kaikille kevytyrittäjinä toimineille mahdollisuutta solmia työsuhde. Kuusitoista kahdestakymmenestäviidestä ei näin halunnut tehdä ja heidän työskentelynsä Sulkavuoren työmaalla päättyi. Selvitykset jatkuvat.

3.2.2023

Kreaten selvitykset etenevät – kevytyrittäjille tarjotaan työsuhdetta

TYL Sulkavuori on tehnyt 2.2. päätöksen kieltää kevytyrittäjyyden alihankintaketjuissaan. TYL Sulkavuoren alihankintayritys on valmis palkkaamaan työsuhteeseen kaikki kevytyrittäjinä toimineet ukrainalaiset, jotka haluavat siirtyä työsuhteisiin. Perjantaina 3.2. asiaa käydään tarkemmin läpi työmaalla ukrainalaisten kanssa. Kyseisen alihankintayrityksen palveluksessa Sulkavuoressa jo ennestään työsopimusuhteessa olleiden ukrainalaisten työsopimuksissa tai palkanmaksussa ei ole löytynyt epäselvyyksiä.

Kreate jatkaa selvitystyötä asiantuntijayrityksen kanssa. Ukrainalaisten kevytyrittäjyysasian lisäksi Rakennusliitto on pyytänyt selvitystä tehdyistä tunneista ja maksetuista korvauksista muutamalta alihankkijalta. Selvitykset ovat edenneet ja tarvittavia korjaavia toimenpiteitä on tehty. Selvitystyön odotetaan valmistuvan helmikuun aikana. Varotoimenpiteenä Kreate aloitti myös muiden TYL Sulkavuoren alihankintaketjujen ja niihin liittyvien sopimusten kokonaisvaltaisen selvitystyön, joka on edelleen käynnissä.

Keskuspuhdistamoa kohtaan ei ole esitetty epäilyjä eikä sitä syytetä mistään.

Tausta

Julkisuudessa on esitetty epäilyjä Työyhteenliittymä (TYL) Sulkavuoren alihankkijoiden ja heidän kumppaneidensa epäeettisestä toiminnasta ukrainalaisten rakentajien palkanmaksuun ja kevytyrittäjyyteen liittyen. TYL Sulkavuori on Kreate Oy:n ja rakennusliike Aki Hyrkkönen Oy:n Sulkavuoren rakennusurakkaa varten perustama työyhteenliittymä. Kreatella on päätoteuttajavastuu työmaasta.

Keskuspuhdistamo edellyttää lainsäädännön tinkimätöntä noudattamista kaikilla työmaillaan

Keskuspuhdistamo Oy ei hyväksy epäeettistä toimintaa työmaillaan. Yhtiö edellyttää lainsäädännön ja viranomaisohjeiden tinkimätöntä noudattamista kaikilla työmaillaan ja kaikissa urakoissa. 

Keskuspuhdistamolla ei ole mahdollisuutta olla selvillä yksittäisten työmaalla työskentelevien henkilöiden palkkauksesta. Tilaajana Keskuspuhdistamolla on kuitenkin osaltaan vastuu siitä, että hanke sujuu työvoiman oikeusturvan ja työturvallisuuden suhteen hyvin.

Kevytyrittäjyydessä sinänsä ei ole mitään lainvastaista. Mutta on ongelmallista, jos joku henkilö tulee ryhtyneeksi kevytyrittäjäksi ymmärtämättä mihin ryhtyy. Ulkomaisilla työntekijöillä voi olla puutteellinen kielitaito tai heillä ei ole paikallisen lainsäädännön riittävää tuntemusta ratkaisua tehdessään. 

Ukrainalaisen työvoiman asemaan Sulkavuoren rakennusurakassa on kiinnitetty jo syksyllä huomiota Aluehallintoviraston tarkastuksessa. Se ei löytänyt tarkastuksessaan mitään moitittavaa. Tarkastettavana oli mm. TYL-Sulkavuoren aliurakka- ja vuokratyösopimukset ja niihin perustuva työvoiman käyttäminen.

Keskuspuhdistamo seuraa tiiviisti asioiden etenemistä kokouksissaan pääurakoitsijan kanssa pari-kolme kertaa viikossa.

Kreate selvittää asiaa työmaalla

Keskuspuhdistamo edellytti välittömästi julkisuuteen tulleiden epäilyjen jälkeen Kreaten selvittävän ja korjaavan mahdolliset epäkohdat pikaisesti. Kreaten selvitykset ovat kesken. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan lähipäivinä ja Kreate tiedottaa niistä erikseen.

Kreate Oy on palkannut avukseen ulkopuolisen asiantuntijayrityksen, joka on erikoistunut muun muassa ulkomaisen työvoiman hallinnoimiseen suomalaisilla työmailla. Yritys on aloittanut selvitystyön alihankintaketjujen sopimuksista, työehdoista, maksettavista kompensaatioista sekä sovittujen määräysten ja ehtojen noudattamisesta. Se selvittää myös aliurakoitsijoiden sekä työntekijöiden hyväksymis- ja työlupamenettelyt.

Kreate on luvannut, että selvitys saatetaan loppuun mahdollisimman nopeasti ja että jo selvityksen edetessä puututaan mahdollisiin esiin tuleviin epäkohtiin välittömästi.

Kreate konsernin turvallisuuspäällikkö jalkautui päätoimisesti työmaalle. TYL Sulkavuori lisää muutenkin turvallisuuteen ja tilaajavastuuasioihin liittyviä työmaaresurssejaan.

Työmaahenkilöstölle jaetaan tiedote tilanteesta ukrainaksi, englanniksi ja suomeksi. Työmaalle on nimetty yhdyshenkilö, johon työmaan henkilöstö voi tarvittaessa olla yhteydessä mahdollisissa kysymyksissä tai epäselvissä tilanteissa.

Lisätietoja:

Timo Heinonen

timo.heinonen@keskuspuhdistamo.fi

Puhelin: 040 820 2695

Urakkasopimuksiin liittyvää sanastoa

Alihankinta (urakkasopimuksen mukaan) tarkoittaa projektinjohtourakkaan kuuluvaa suoritusta, jonka PJURAK (TYL Sulkavuori) hankkii lukuunsa. Alihankinta voi olla aliurakka, rakennustuote-, käyttötarvike- tai laitetoimitus, palveluhankinta, tuoteosatoimitus tai muu hankittu suoritus.

Kevytyrittäjä on verottajan määritelmän mukaan henkilö, joka työllistää itsensä ja toimii yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan omaa yritystä. Työsuoritus laskutetaan laskutuspalvelun kautta. Työ- ja sosiaalivakuutuslainsäädäntö käsittelee laskutuspalveluyrityksiä käyttävät henkilöt yleensä yrittäjiksi. Näin ollen kevytyrittäjän on vakuutettava itsensä yrittäjän eläkelakien mukaan.

Päätoteuttaja vastaa valtioneuvoston asetuksen mukaan rakennustyömaalla rakennustyön turvallisuudesta. Aluehallintovirasto on tulkinnut, että työyhteenliittymä ei voi toimia päätoteuttajana. Sulkavuoren työmaan päätoteuttaja on Kreate Oy. Se asettaa vastaavan työnjohtajan ja muut mahdollisesti rakennuslupapäätöksen mukaan tarvittavat työnjohtajat urakkasuorituksen ajaksi.

Tilaajavastuulain tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista työmarkkinoilla. Laki koskee kaikkia toimialoja, joilla käytetään alihankintaa tai vuokratyövoimaa. Kunkin urakan tilaajan tulee varmistaa ennen sopimuksen solmimista, että sen sopimuskumppanit täyttävät lakisääteiset velvoitteensa. Tämä tehdään pyytämällä sopimuskumppanilta todistukset siitä, että sopimuspuoli on merkitty erilaisiin verottajan rekistereihin, verojen maksuja ei ole rästissä ja että eläkevakuutus on voimassa eikä siinäkään ole maksurästejä.  Lisäksi pitää selvittää sovellettava työehtosopimus ja keskeiset työehdot. Todistukset pitää saada myös työterveyshuollon järjestämisestä sekä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vakuutuksen ottamisesta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo tilaajavastuulain noudattamista koko Suomessa.

Työyhteenliittymä on kahden tai useamman elinkeinonharjoittajan muodostama yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on ennalta sovitun projektin suorittaminen. Työyhteenliittymä ei ole itsenäinen oikeushenkilö, vaikka sillä on oma y-tunnus ja oma kirjanpito. Työyhteenliittymä tekee yhteisen tarjouksen ja sopimuksen, josta osapuolet yhteisvastuullisesti vastaavat kolmansiin osapuoliin nähden. Menettelyä käytetään tyypillisesti suurissa rakennus- ja infrahankkeissa. Kreate Oy:n ja Aki Hyrkkönen Oy:n Työyhteenliittymä Sulkavuori vastaa Sulkavuoren rakennusteknisten töiden urakasta.

YSE 1988, Rakennusurakan yleiset sopimusehdot ovat rakennusurakkasopimuksissa yleisesti käytössä.  YSE 1998-ehdot eivät ole laki, vaan koonti urakoitsija- ja tilaajapuolen yhteisesti neuvottelemista sopimusehdoista, joita voidaan soveltaa sopimuksen ohella yksittäisissä rakennuttamishankkeissa. YSE 1998-ehdot on tarkoitettu sovellettavaksi läpi koko urakkaketjuun, myös sivu- ja aliurakoissa.