Tammerforsregionens centralreningsverk

I Sulkavuori i Tammerfors anläggs ett avloppsreningsverk som utnyttjar de nyaste reningsteknikerna. Reningsverket anläggs inne i ett berg. Målet är att minska belastningen i utsläppsvattendraget trots att den behandlade mängden avloppsvatten ökar. Tammerforsregionens centralreningsverk är ett projekt som är gemensamt för flera kommuner. Delägare är Kangasala, Lempäälä, Birkala, Tammerfors, Vesilahti och Ylöjärvi. Projektet med sin totala budget på cirka 300 miljoner euro är den största enskilda miljöinvesteringen i Birkaland. Byggandet av Sulkavuori centralreningsverk inleddes 2018 och det tas i bruk 2025.

Ny markanvändning på tomterna för de nuvarande reningsverken

Vid avloppsreningsverken i Tammerfors behandlas avloppsvattnet från Tammerfors men för närvarande även avloppsvattnet från Kangasala, Birkala och Ylöjärvi. Vid avloppsreningsverket i Lempäälä behandlas avloppsvatten från de områden i Lempäälä och Vesilahti där avlopp har installerats. Dessa tre avloppsreningsverk befinner sig i slutet av sin driftstid och skulle förutsätta omfattande saneringar.

De nuvarande reningsverken ligger vid värdefulla strandområden mitt i den befintliga samhällsstrukturen. De markområden som blir lediga efter att det nya centralreningsverket blivit färdigt möjliggör en stor kompletterande planläggning både i Tammerfors och Lempäälä.

Bild 1. Huvudingången till avloppsreningsverket (illustration).

Reningsverkets dimensionering förbereder sig långt in i framtiden

Kapaciteten för avloppsreningsverket har dimensionerats så att den räcker åtminstone fram till 2040. Den uppskattade personekvivalenten för 2040 är 420 000 personer. Personekvivalent är en dimensioneringsteknisk term som används för att omvandla reningsverkets organiska totalbelastning så att den motsvarar det invånarantal som i genomsnitt skulle orsaka en lika stor belastning. I belastningsprognosen i översiktsplanen för reningsverket bedöms att det genomsnittliga avloppsvattenflödet 2040 är 100 000 m3/d och att det maximala flödet är 222 700 m3/d. Reningen av avloppsvattnet, i genomsnitt 100 000 m3 per dygn, sköts längs fyra reningslinjer. Som utrymmesreserveringar beaktas emellertid bl.a. två tilläggslinjer, vilket möjliggör en personekvivalent på minst 600 000 personer. Utöver avloppsvatten från bebyggelsen har reningsverket även beredskap för att behandla avloppsvatten från bl.a. industrin och servicenäringarna.

Genomförandet av centralreningsverksprojektet tryggar en högklassig och ekonomiskt lönsam hantering av avloppsvatten i ägarkommunernas områden långt in i framtiden. Reningsverkets hydrauliska kapacitet har dimensionerats så att den räcker åtminstone för 100 år framöver.

Processen
Reningsverket kommer att vara en aktivslamanläggning som fungerar enligt simultanfällningsprincipen där avloppsvattnet renas mekaniskt, kemiskt och biologiskt. I behandlingsprocessen för avloppsvattnet ingår följande skeden: rensgaller, luftad sandavskiljning, försedimentering, en aktivslamprocess som dimensionerats för avskiljning av totalkväve, eftersedimentering samt sandfiltrering som efterbehandling. Det renade avloppsvattnet desinficeras med UV-behandling. Som slambehandlingslösning valdes anaerob behandling (rötning) av slam. Slammet bryts ner i bioreaktorer med hjälp av bakterier i anaeroba förhållanden och som slutresultat bildas vatten, koldioxid och biogas. Biogasen används till gasmotorer som kan producera upp till 60 % av den elenergi och 90 % av den värmeenergi som reningsverket behöver per år.

Bild 2. Vy över en gång i bergsutrymmet (illustration).

Överföring av avloppsvatten Inne i berget anläggs samtidigt med avloppsreningsverket även nödvändiga överföringsarrangemang för avloppsvatten; två pumpstationer, en avloppstunnel för avledning av avloppsvatten till reningsverket, en utsläppstunnel för avledning av renat avloppsvatten till utsläppsröret samt överföringsavlopp till gatu- och vägområden och vattendrag.

Bild 3. Centralreningsverket – överföringsarrangemang för avloppsvatten som används i genomförandet av projektet.