Usein kysyttyä

Tällä sivulla on kysymyksiä ja vastauksia koskien Keskuspuhdistamo hanketta

Pyhäjärvi:

Miten puhdistamo vaikuttaa tulevaisuudessa Pyhäjärven sinilevätilanteeseen?

Sinilevien esiintyminen riippuu vesistön ravinnetasosta ja ravinnesuhteista. Sinilevien esiintyminen on todennäköisintä korkeilla fosforipitoisuuksilla ja alhaisilla liuennen typen pitoisuuksilla, jolloin typestä tulee miniravinne.
Tämä riski on Pyhäjärvessä vähäinen, vaikka typen poisto tehostuu uudella puhdistamolla nykyisestään. Tämä johtuu alhaisesta fosforipitoisuudesta. Koska fosforikuormitus ei nykytasosta kohoa, ei myöskään riski sinileväkukintoihin Pyhäjärvellä lisäänny, sillä levätuotantoa säätelee jatkossakin fosforipitoisuus.
Tilanne on ongelmallisempi vesistön alajuoksulla Nokianvirran jälkeen, koska siellä fosforipitoisuus on selvästi korkeampi Vanajaveden reitiltä tulevan kuorman takia. Kulo- Rautavedellä on siten teoreettinen mahdollisuus sinilevien ajoittaiseen lisääntymiseen, kun typpipitoisuus laskee ja fosfori-taso pysyy ennallaan.

Mihin lasketaan keskuspuhdistamon jätevedet?

Puhdistetut jätevedet johdetaan kalliotunnelissa Sulkavuoresta Vihilahdessa olevaan purkuputkeen jota pitkin se siirtyy edelleen Pyhäjärveen. Purkulinjan kalliotunnelin pituus on noin 1,3 km ja putkiosuuden n. 1,9 km.

Eikö purkuputkea voisi viedä Rajasalmelle, jossa on voimakkaampi virtaus ja virtaisi Nokianvirran suuntaan? Tällöin hapettomuus ei uhkaisi Pyynikin syvännettä?

Rajasalmen kohdalla virtaus on sama kuin Pyhäjärven pohjoisosassa, johon nyt suunniteltu purkupiste sijoittuu, koska tässä välillä vesistöön ei tule merkittäviä virtaamalisäyksiä. Purkuputken pidentämistä ei siis voi perustella paremmilla virtausolosuhteilla. Laimenemista tapahtuu enemmän vasta Nokianvirran suulla, jossa Vanajaveden reitin vesiä tulee Saviselän kautta suunnilleen saman verran kuin Tammerkoskesta. Pyynikin syvännettä on viime vuosina hapetettu, jotta syvänteen happitilanne pysyisi hyvänä. Typpikuormituksen vähenemisen myötä ammoniumtypen pitoisuus lähtevässä jätevedessä pienenee hieman ja vastaavasti nitrifioinnista aiheutuva hapenkulutus vastaanottavassa vesistössä pienenee. Tällä on lievä hapenkulumista vähentävä vaikutus. Sulkavuoren purkuputken suu tullaan asentamaan väliveteen, jolloin hapetukseen kohdistuvat vaikutukset jäävät todennäköisesti vähäisiksi.

Mitä vaikuttaa veden laatuun, kun nykyisen kolmen purkipisteen sijasta puhdistetut jätevedet tullaan purkamaan yhteen paikkaan?

Kaikissa nykyisissä puhdistamoiden purkualueilla (Viinikanlahti, Rahola, Lempäälä) veden laatu paranee. Pyhäjärven puhdistamoilta tuleva vesistökuormitus pienenee siitä huolimatta,, että puhdistut jätevedet puretaan vain yhdelle purkualueelle. Suunnitellulla purkualueella puhdistettu jätevesi sekoittuu hyvin järviveden päävirtaukseen ja kulkeutuu keskellä järveä eteenpäin. Uusi puhdistamo varustetaan käsitellyn jäteveden ultraviolettivalolla toimivalla hygienisoinnilla. Tämä yhdessä korkeatasoisen puhdistustekniikan kanssa eliminoi bakteerien ja virusten haitalliset vaikutukset.

Millä tavalla aiotaan varmistaa se, että Pyhäjärven itäpäähän laskettavat jätevedet sekoittuvat jatkuvasti ja riittävästi puhtaaseen järviveteen? Millä tavalla varmistetaan se, että jätevesi laimentuu myös silloin, kun Pyhäjärvessä ei ole käytännössä muuta virtaamaa, kuin mikä sinne laskettavasta jätevedestä aiheutuu?

Sulkavuoren purkuputken päähän asennetaan ns. diffuusori, joka jakaa puhdistettua jätevettä pitkältä matkalta Pyhäjärveen. Tammerkoskessa olevia juoksutuskatkoksia tulee ajoittain, ja niiden vaikutukset nykytilanteessakin on pieni. Uusi puhdistamo toimii nykyisiä tehokkaammin, purkaa paremmalle purkualueelle ja on varustettu mm. desinfiointilaitteistolla. Tammerkosken keskivirtaama on n. 66 m3/s ja keskuspuhdistamosta tuleva vesimäärä n. 1 m3/s.

Vedetäänkö siirtoviemäri Raholan puhdistamolta Sulkavuoreen Pyhäjärven pohjaa pitkin? Mitkä ovat vuotoriskit ja paljonko kuluu energiaa koko seudun jätevesien pumppaamiseen ylävirtaan?

Raholasta jätevedet pumpataan nykyisen puhdistamon alueelta putkilinjalla Pyhäjärven alitse etelään. Välillä Haikka-Vihilahti rakennetaan viemärilinjaa edelleen Vihilahden solmupisteeseen. Pyhäjärven alittavilla kahdella siirtoviemärillä pumpataan nykyisinkin jätevesiä, tosin Pirkkalasta Raholaan. Putkilinjojen kuntoa tarkkaillaan tarvittaessa sukellustöinä. Jätevesien synnyn painopiste on Pyhäjärven itäpuolella, johon Sulkavuoren kalliopuhdistamokin sijoittuu, joten koko seudun jätevesiä ei jouduta pumppaamaan ylävirtaan.

Keskuspuhdistamon jäteveden pudistusprosessin toiminta:

Miten lääkejäämät on huomioitu Keskuspuhdistamolla?

Keskuspuhdistamon biologis-kemiallinen puhdistusprosessi poistaa tehokkaasti tiettyjä jätevedessä olevia lääkeaineita. Esimerkiksi yleiset särkylääkkeet ibuprofeeni ja ketoprofeeni hajoavat ja poistuvat lähes täydellisesti jätevedenpuhdistuksessa. Yleisesti lääkeainejäämien poistumista tehostaa käsiteltävän jäteveden korkeampi lämpötila, mitä edesauttaa puhdistamon sijoittaminen kallion sisään suojaan talvipakkasilta. Lääkeainejäämien poistumista edesauttaa myös puhdistettavan jäteveden väkevöityminen, mitä Keskuspuhdistamon osakaskunnat toteuttavat viemäriverkkojen saneerauksella vähentäen vuotovesien pääsyä puhdistamolle.
Suomessa ei ole asetettu erityisiä käsittelyvaatimuksia lääkeainejäämille. Lääkeainejäämien lisäksi on muita jätevedessä mahdollisesti esiintyviä aineita ja esimerkiksi orgaanisia yhdisteitä, joille ei ole käsittelyvaatimuksia tai -suosituksia. Näihin aineisiin liittyvät säädökset tullevat muovautumaan myöhemmin eikä juuri nyt voida ennakoida tarvittavia käsittelyinvestointeja. Keskuspuhdistamossa on suunniteltu kalliotiloihin louhittava tilavaraus, johon voidaan tarvittaessa myöhemmin suunnitella ja toteuttaa vaadittava lisäkäsittely.

Miten varapurkujärjestelmän on ajateltu toimivan?

Varapurkujärjestelelmän suunnitteleminen ja osittainen rakentaminen mahdollistaa puhdistun jäteveden tunnelin määräaikaisen tarkastamisen ja mahdollisen huollon. Tällaiset toimenpiteet ovat ajankohtaisia noin 40 vuoden kuluttua Sulavuoren keskuspuhdistamon käyttöönotosta (noin 2064). Valmisteluaikaa varapurkujärjestelmän käyttöönottoon voi olla esimerkiksi vuosi, jona aikana on tehtävä varapurkujärjestelmän käyttöönottoon liittyviä valmisteluja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi varsinaisen putken rakentaminen maanpäälisenä tilapäisenä putkena Lempääläntien varteen ja Vihilahteen johtavan avouomaston kunnostustyöt. Varapurkujärjestelmän käyttöönottoon liittyy lupia, jotka hankintaa kun huoltotyöt ovat ajankohtaisia.
Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakentamisvaiheessa toteutetaan varapurkujärjestelmään liittyen: puhdistamon kalliotiloihin tuleva varapurkupumppaamo osin putkivarusteltuna, puhdistamon sisätiloissa painejohtojen myöhemmän tilapäisen asennuksen edellyttämät kiinnikkeet, poraus Lempääläntien varrelta puhdistamon maanalaisiin tiloihin myöhemmin asennettavaa paineputkea varten ja Lempäälän tien varteen tuleva kaivobunkkeri tai muu vastaava järjestely. Järjestelmä myös suunnitellaan valmiiksi.
Varapurkuputkessa johdettaisiin ainoastaan puhdistettua jätevettä.

Haiseeko Sulkavuoressa keskusjätevedenpuhdistamon lähellä kuten Viinikanlahden puhdistamon lähellä Hatanpäällä?

Ei haise. Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon käsittelyprosessi toteutetaan suurelta osin avoimissa altaissa, joista hajut leviävät esteettä ympäristöön. Sulkavuoren kalliotiloihin sijoitettavassa jätevedenpuhdistamossa avoaltaita ei rakenneta ollenkaan ulkoilmaan. Sulkavuoreen suunnitellussa jätevedenpuhdistamossa maanpäällisiä rakenteita ovat vain valvomorakennus, lietteenkäsittelyrakennus, polttolaitos ja piippu. Hajua tuottavat prosessivaiheet sijoitetaan maan alle, ja hajua muodostavista paikoista poistettava ilma johdetaan hajunpoistolaitteistoihin. Jos lietteenkäsittelyiksi valitaan lietteen poltto, johdetaan polttolaitoksen hajuja sisältävät ilmamassat polttolaitoksen kattilaan paloilmaksi. Kyseisillä toimenpiteillä estetään hajujen leviäminen ulkoilmaan. Polttolaitos vaatii vuosittaisen huoltoseisokin (n. 3 vkoa). Tänä aikana hajut käsitellään erillisin polttolaitoksen hajunpoistolaittein.

Miltä korkeudelta puhalletaan ulos puhdistamon poistoilmat? Aiheutuuko tästä hajuhaittoja?

Sulkavuoren puhdistamon ilmanvaihtopiipun korkeutena suunnitteluvaiheessa käytetty 60 metriä, mikä mallinnuksen mukaan on riittävä piippukorkeus. Piippu sijoittuu Sulkavuoren eteläpuolelle moottoritien eritasoristeyksen läheisyyteen.
Hajujen leviämisestä on tehty mallinnustarkastelu. Yhteenveto tuloksista on esitetty alla olevassa taulukossa.

Todettakoon, että asutuksen keskellä sijaitsevien Turun Kakolanmäen ja Helsingin Viikinmäen kalliopuhdistamoiden lähialueilta ei ole tullut hajuvalituksia. Leviämismalli ei ota huomioon Sulkavuoreen suunniteltua hajukaasujen käsittelyä, jota ei ole esim. Kakolanmäen puhdistamolla toteutettu.

Mistä kohtaa tuuletetaan Sulkavuoreen johtavat viemärilinjat ja mikä alue saa niiden hajut osakseen?

Jätevedenpumppaamoiden mahdollisiin hajuhaittoihin vaikuttaa muun muassa jäteveden laatu, pumpattava vesimäärä, viipymä pumppaamolla, maastonmuodot ja pumppaamon korkeusasema häiriintyviin kohteisiin nähden. Keskuspuhdistamo toteuttaa Raholan ja mahdollisesti Viinikanlahden (ks. edellinen kysymys) jätevesipuhdistamoiden alueille uudet jätevesipumppaamot. Näiden avulla siirretään nykyisille puhdistamoille johdettava jätevedet Sulkavuoreen käsiteltäväksi. Pumppaamot varustetaan hajunpoistolaittein.
Kaikki muutkin ilmaa ulos päästävät viemäriverkoston rakenteet varustetaan aktiivihiilellä varustetuin ilmankäsittelylaittein.

Kuinka paljon puhtaampaa keskuspuhdistamon puhdistama jätevesi on nykyiseen verrattuna?

Jätevedenpuhdistuksen käsittelyvaatimukset kiristyvät tulevaisuudessa yleisten tavoitteiden johdosta. Nykytilanteeseen verrattuna biohajoavan orgaanisen aineen (BOD), ja fosforin päästöt Pyhäjärveen tulevat laskemaan. Erityisesti vähenee vesistöön johdettava kokonaistyppi: kuormitus puolittuu nykytilaan verrattuna. Ympäristölupaviranomaiset päättävät aikanaan puhdistusvaatimuksista ympäristöluvan yhteydessä.

Kuinka monta kuutiota jätevettä keskuspuhdistamon läpi virtaa tunnissa?

Käynnistysvaiheessa keskuspuhdistamon mitoituksen keskimääräinen virtaama on n. 3 779 m3/h ja vuonna 2040 ennustettu virtaama on n. 4 167 m3/h.

Kauanko jätevesi viipyy puhdistettavana?

Hieman yli yhden vuorokauden.

Mihin jätevesi ohjataan, jos puhdistusprosessi joudutaan keskeyttämään?

Puhdistamon suunnittelussa keskeisenä asiana on ollut varmatoimisuus. Sulkavuoren jätevedenpuhdistamolla puhdistusprosessin kokonaan keskeyttäminen on hyvin harvinainen tapahtuma mm. useiden rinnakkaisten puhdistuslinjojen, laitekahdennusten ja useasta suunnasta tulevan sähkönsyötön ansiosta. Tulotunneliin voidaan varastoida tarvittaessa usean tunnin aikana muodostuvat jätevedet, mikä parantaa tilannetta nykyiseen verrattuna.
Jätevesiviemäriverkkojen tulvimista voi tapahtua paikallisesti jo valuma- ja viemäröintialueiden latvaosissa. Osakaskuntien viemäriverkostot sisältävät useita kymmeniä jätevedenpumppaamoja, joista suurimmassa osassa on poikkeustilanteita varten suunnitellut ylivuotoreitit maastoon tai vesistöön. Tilanne, jossa ylivuodot tapahtuvat hajautetusti maastoon tai vesistöön voi olla ympäristön kannalta parempi vaihtoehto kuin suurempi keskitetty ylivuoto jätevedenpuhdistamolta.

Paljonko kuuden kunnan yhteinen keskuspuhdistamo lisää käsiteltävän jäteveden määrää verrattuna nykyisiin Viinikanlahden ja Raholan puhdistamoihin? Paljonko jäteveden määrä kasvaa vuoteen 2040 mennessä?

Koska jo nykyisin Tampereen Viinikanlahden ja Raholan jäteveden puhdistamoilla käsitellään Tampereen lisäksi kaikki Kangasalan, Ylöjärven ja Pirkkalan kuntien sekä lisäksi osa Lempäälän kunnan viemäröidyiltä alueilta kerätyt jätevedet, lisääntyy käsiteltävän jäteveden määrä yhteisessä keskuspuhdistamossa nykyiseen verrattuna vain n. 4 %.
Seudun väestömäärän ennustettu kasvu on n. 100 000 asukasta vuoteen 2040 mennessä. Jätevesien määrän tulee kasvamaan nykyiseen verrattuna 1,2-kertaiseksi.

Mitä sisältävät puhdistamoon saapuvat ja lähtevät kuljetukset?

Puhdistamolle tuodaan kemikaaleja, kuten kalkkia ja ferrosulffaattia. Puhdistamolta lähtee mm. välpejätettä, poltosta jäävää tuhkaa sekä jätevedestä eroteltua hiekkaa.

Rakentaminen ja vaikutukset:

Milloin keskuspuhdistamon rakennustyöt alkavat ja kuinka kauan rakentaminen kestää?

Rakentamisen arvioitu aloitusajankohta on vuoden 2019 aikana. Rakentaminen kestää noin viisi vuotta, josta louhintatyön on arvioitu kestävän noin kolme vuotta.

Kuinka suuret siirtoviemärit joudutaan Hatanpäältä rakentamaan Sulkavuoreen?

Viinikanlahden jätevedenpuhdistamosta jätevedet johdetaan Sulkavuoren jätevedenpuhdistamolle kalliotunnelissa, jonka pituus on 2,9 km. Tunnelin poikkipinta-ala on 26,1 m2, leveys 5 m ja korkeus 5,8 m. Tunneliosuudella Viinikanlahti-Vihioja on todettu kallioperässä heikkousvyöhyke (ruhje), josta syystä Keskuspuhdistamo valmistelee vaihtoehtoisesti jätevesien johtamista Viinikanlahdesta Vihilahteen pumppaamo-paineviemärillä.

Kuinka lähellä keskuspuhdistamoa ovat lähimmät omakotitalot?

Lähin asutus sijaitsee noin 300 m päässä keskuspuhdistamon poistoilmapiipusta Sulkavuoren toisella puolella. Louhinnan aikana toimitaan lähempänä asutusta maan alla, mutta louhinnan kesto ja sen aiheuttamat mahdolliset häiriöt esiintyvät vain rajallisen ajan.

Miten käy alueen lämpökaivojen?

Lämpökaivojen sijainnit selvitetään tarkasti sekä kaupungilta saatavilla tiedoilla että asukkailta saatavilla täydennystiedoilla. Lähtötilanteessa tehdään lämpökaivojen perustilakartoitus. Tiedossa olevat lämpökaivot sijaitsevat etäisyydellä, josta kallion pohjavesiolosuhteita ei muuteta puhdistamon louhinnalla.

Keneltä voi hakea korvauksia, jos maalämmöllä lämpiävään taloon tulee haittoja?

Hankkeen vaikutusalueella sijaitsevat maalämpökaivot on selvitetty. Selvityksen perusteella muutamaan kiinteistöön tullaan ottamaan yhteys ennen louhinnan aloittamista. Lisäksi hankkeessa määritellään louhinnan katselmus- ja selvitysalueet, joiden sisällä sijaitseville kiinteistöille tehdään katselmoinnit ennen louhinnan aloittamista.

Miten kauas Sulkavuoresta ulottuvat rakentamisaikaiset haitat?

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on järjestelmällisesti tunnistettu ja arvioitu niin hankkeen rakentamisen kuin käytönkin aikaisia haittoja tarkoituksena lieventää niitä erilaisilla toimenpiteillä. Kohtalaisina kielteisinä rakentamisaikaisina vaikutuksina on tunnistettu Vihilahden liittymän toimivuuden heikentyminen työmaaliittymän takia. Kohtalaista meluhaittaa aiheutuu Vihilahdessa ajotunnelin suuaukon pohjoispuolella sekä eteläpuolen koulun piha-alueella vaatien lieventämistoimia. Tärinävaikutukset ulottuvat noin 220 m etäisyydelle hankealueesta Sulkavuoressa. Tärinä on kuitenkin havaittavissa kauempanakin ja voi aiheuttaa viihtyvyyshaittaa esim. Koivistonkylän kaupunginosassa ja herkissä kohteissa siirtotunnelien ympäristössä esim. Vihilahdessa.
Rakentamisen aikana ympäristön kannalta merkittävin tärinä syntyy louhintaräjäytyksistä. Tämän tyyppisen kohteen louhinnassa louhintaräjäytykset kestävät muutamia sekunteja ja räjäytyksiä on tyypillisesti muutamia kertoja päivässä aamulla ja illalla (vrt. esim. P-Hämpin louhinta). Vähemmässä määrin tärinää ja melua lähietäisyydelle aiheutuu myös muista työmaatoimenpiteistä, kuten kiven ajosta, maakerrosten tiivistämistöistä sekä paalujen ja ponttien lyönnistä. Lisäksi lähellä tunneleiden suuaukkoja tapahtuvat räjäytykset voivat aiheuttaa ilmanpaineiskuja, jotka voidaan aistia tai mitata rakenteisiin kohdistuvana värähtelynä eli tärinänä. Räjäytysten aiheuttamat haitat kuitenkin vähenevät merkittävästi louhinnan siirtyessä syvemmälle maan alle.

Kuinka rajoitettua ovat virkistys- ja vapaa-ajan käyttö sekä koululiikuntakäyttö rakennusaikana? Entä toiminta-aikana?

Avolouhinnan aikana näiden alueiden osalta rajoitetaan turvallisuussyistä liikkumista. Maanalainen louhinta rajoittaa vähemmän kuin maanpäällinen louhinta. Muun rakentamisen aikana rajoitetaan liikkumista työmaa-aluille ja työmaateillä. Käytönaikana liikkumista rajoitukset koskevat vain puhdistamon maanpäällisiä toiminnallisia alueita, alue tullaan rajaamaan aidalla.

Sulkavuoressa on ennen toiminut kaatopaikka. Minkä tahon maksettavaksi tulevat pilaantuneiden maiden kunnostus?

Alue on Tampereen kaupungin omistama ja toimenpiteiden vastuu on myös kaupungilla.

Miksei Nokian jätevesiä käsitellä Sulkavuoren puhdistamossa?

Nokia on päättänyt järjestää jätevesien puhdistuksen itse ja on päättänyt rakentaa uuden oman jätevedenpuhdistamon.

Taloudelliset vaikutukset:

Minne louhittu murske viedään? Myydäänkö se? Mihin hintaan?

Louhinnasta syntyvän kiviaineksen jatkosijoittamisesta ja käytöstä päätetään viimeistään rakennusvaiheessa. Kiviaineksen käytöstä sovitaan tarkemmin maanomistajan Tampereen kaupungin ja Keskuspuhdistamon kanssa, ja kiviaineksen loppusijoituspaikka riippuu mm. louhintavaiheessa käynnissä olevista hankkeista.

Laskeeko puhdistamohanke Koivistonkylän ja lähialueiden kiinteistöjen arvoa nyt, siinä vaiheessa kun rakennetaan ja sitten kun se on valmis?

Kiinteistöjen mahdolliseen arvonmenetykseen ja siihen liittyviin korvauksiin otetaan kantaa lupakäsittelyssä. Muualla mm. kaupunkien keskustoissa toteutettujen kalliopuhdistamoiden rakentamisen ei ole todettu vaikuttaneen merkittävästi kiinteistöjen arvoon. Päätöksen ei pitäisi laskea kiinteistöjen arvoa pitkällä tähtäimellä. Puhdistamoon liittyvät ennakkoluulot saattavat vähentää kiinnostavuutta lyhyellä tähtäimellä. Keskuspuhdistamohankkeen ja sen rakennusvaiheen nopea läpimeno vähentää tätä riskiä.

Paljonko keskuspuhdistamo korottaa Ratinanrannan sekä Hatanpään kiinteistöjen kaupallista arvoa ja kiinnostusta (Viinikanlahden puhdistamo lopetetaan)?

Viinikanlahden avopuhdistamon poistuminen saattaa lisätä Ratinanrannan sekä Hatanpään kiinteistöjen kiinnostavuutta ja sitä kautta kaupallista arvoa.

Kuka saa kaupalliset rakennusoikeudet Viinikanlahden nykyisen puhdistamon alueelle?

Viinikanlahden samoin kuin Raholan puhdistamon alueet ovat Tampereen kaupungin omistuksessa. Puhdistamotoiminnan mahdollisesti päätyttyä tulevat kaavoitusprosessit määrittävät alueiden uuden käytön. Mahdollisen tulevan tontinmyynnin tulot tulevat Tampereen kaupungille. Vastaavasti tapahtuu luonnollisesti myös muissa keskuspuhdistamon piiriin tulevissa kunnissa eli kunnat voivat hyödyntää vapautuvat alueet.

Paljonko Hatanpäältä vapautuvien asuinrakentamiseen kaavoitettavien tonttien tuotto Tampereen kaupungille on ja miten se kompensoidaan uuden puhdistamon rakentamiskuluja maksamaan joutuville naapurikunnille?

Viinikanlahden alueen pinta-ala n. 10 ha eli suuruusluokaltaan sama kuin Ranta-Tampellan pinta-ala. Mahdolliset tontinmyyntitulot voidaan arvioida vasta asemakaavaprosessin jälkeen. Mitään kompensaatioperustetta ei ole (vrt. edellinen vastaus)

Miten keskuspuhdistamo hinnoittelee jätevedenkäsittely palvelunsa?

Keskuspuhdistamo laskuttaa osakaskuntiensa vesihuoltolaitoksia niiden toimittaman käsiteltävän jätevesimäärän mukaan sekä todennäköisesti kiinteällä rakennuskustannuksista riippuvalla osalla. Veloitushinta kattaa sekä puhdistamon rakentamisesta aiheutuvat kustannukset että jätevesien puhdistuksesta syntyvät kustannukset.

Paljonko on laskettu keskuspuhdistamon oman pääoman tuottoprosentiksi ja mikä se on verrattuna Viinikanlahden puhdistamon tuottoprosenttiin?

Taloudellisia laskelmia eri toimintamuodoista laaditaan parhaillaan.