Tällä sivulla on kysymyksiä ja vastauksia koskien Keskuspuhdistamo hanketta

Sulkavuoren työmaa

Pääseekö Sulkavuoren työmaahan tutustumaan?

Emme voi valitettavasti järjestää yleisöryhmien vierailuja työmaalle. Työmaalle tulevien ulkopuolisten henkilöiden pitää käydä työmaaperehdytys ja heillä tulee olla asianmukaiset suojavarusteet. Työmaalla ei myöskään voi liikkua ilman opastusta.
Keskuspuhdistamon suunnittelussa on huomioitu rajallisten vierailijaryhmien vastaanottaminen ja turvallinen liikkuminen tiloissa. Kun keskuspuhdistamo on otettu käyttöön, kerromme miten vierailut voidaan järjestää.

 

Pyhäjärvi

Miten puhdistamo vaikuttaa tulevaisuudessa Pyhäjärven sinilevätilanteeseen?

Sinilevien esiintyminen riippuu vesistön ravinnetasosta ja ravinnesuhteista. Sinilevien esiintyminen on todennäköisintä korkeilla fosforipitoisuuksilla ja alhaisilla liuennen typen pitoisuuksilla, jolloin typestä tulee miniravinne.

Tämä riski on Pyhäjärvessä vähäinen, vaikka typen poisto tehostuu uudella puhdistamolla nykyisestään. Tämä johtuu alhaisesta fosforipitoisuudesta. Koska fosforikuormitus ei nykytasosta kohoa, ei myöskään riski sinileväkukintoihin Pyhäjärvellä lisäänny, sillä levätuotantoa säätelee jatkossakin fosforipitoisuus.
Tilanne on ongelmallisempi vesistön alajuoksulla Nokianvirran jälkeen, koska siellä fosforipitoisuus on selvästi korkeampi Vanajaveden reitiltä tulevan kuorman takia. Kulo- Rautavedellä on siten teoreettinen mahdollisuus sinilevien ajoittaiseen lisääntymiseen, kun typpipitoisuus laskee ja fosfori-taso pysyy ennallaan.

Mihin puhdistetut jätevedet johdetaan?

Puhdistetut jätevedet johdetaan Sulkavuoresta Vihilahteen kalliotunnelissa ja edelleen purkuputkeen, jota pitkin ne johdetaan edelleen Pyhäjärveen. Purkulinjan kalliotunnelin pituus on noin 1,3 km ja purkuputken n. 1,7 km.

Mitä vaikuttaa veden laatuun, kun nykyisen kolmen purkupisteen sijasta puhdistetut jätevedet tullaan purkamaan yhteen paikkaan?

Nykyisten puhdistamoiden purkualueilla (Viinikanlahti, Rahola, Lempäälä) järviveden laatu paranee. Tulevalla purkualueella puhdistettu jätevesi sekoittuu hyvin järviveden päävirtaukseen ja kulkeutuu keskellä järveä eteenpäin. Tammerkosken keskivirtaama on n. 66 m3/s ja keskuspuhdistamosta tuleva vesimäärä n. 1 m3/s. Uusi puhdistamo varustetaan käsitellyn jäteveden ultraviolettivalolla toimivalla hygienisoinnilla. Tämä yhdessä korkeatasoisen puhdistustekniikan kanssa eliminoi bakteerien ja virusten haitalliset vaikutukset.

 

Keskuspuhdistamon jäteveden puhdistusprosessi

Miten lääkejäämät on huomioitu Keskuspuhdistamolla?

Keskuspuhdistamon biologis-kemiallinen puhdistusprosessi poistaa tehokkaasti tiettyjä jätevedessä olevia lääkeaineita. Esimerkiksi yleiset särkylääkkeet ibuprofeeni ja ketoprofeeni hajoavat ja poistuvat lähes täydellisesti jätevedenpuhdistuksessa. Yleisesti lääkeainejäämien poistumista tehostaa käsiteltävän jäteveden korkeampi lämpötila, mitä edesauttaa puhdistamon sijoittaminen kallion sisään suojaan talvipakkasilta. Lääkeainejäämien poistumista edesauttaa myös puhdistettavan jäteveden väkevöityminen, mitä Keskuspuhdistamon osakaskunnat toteuttavat viemäriverkkojen saneerauksella vähentäen vuotovesien pääsyä puhdistamolle.

Suomessa ei ole asetettu erityisiä käsittelyvaatimuksia lääkeainejäämille. Lääkeainejäämien lisäksi on muita jätevedessä mahdollisesti esiintyviä aineita ja esimerkiksi orgaanisia yhdisteitä, joille ei ole käsittelyvaatimuksia tai -suosituksia. 

Haiseeko Sulkavuoressa keskuspuhdistamon lähellä kuten Viinikanlahden puhdistamon lähellä Hatanpäällä?

Ei haise. Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon käsittelyprosessi toteutetaan suurelta osin avoimissa altaissa, joista hajut leviävät esteettä ympäristöön. Sulkavuoren kalliotiloihin sijoitettavassa jätevedenpuhdistamossa avoaltaita ei rakenneta ollenkaan ulos. Hajua muodostavista paikoista poistettava ilma johdetaan hajunpoistolaitteistoihin. Sulkavuoreen rakennettavassa jätevedenpuhdistamossa maanpäällisiä rakenteita ovat vain valvomorakennus, lietteenkäsittely- ja biokaasulaitos ja piippu.

Miltä korkeudelta puhalletaan ulos puhdistamon poistoilmat? Aiheutuuko tästä hajuhaittoja?

Sulkavuoren puhdistamon ilmanvaihtopiipun korkeutena suunnitteluvaiheessa käytetty 60 metriä, mikä mallinnuksen mukaan on riittävä piippukorkeus. Piippu sijoittuu Sulkavuoren eteläpuolelle moottoritien eritasoristeyksen läheisyyteen.

Hajujen leviämistä on mallinnettu. Yhteenveto tuloksista on esitetty alla olevassa taulukossa.

Mistä kohtaa tuuletetaan Sulkavuoreen johtavat viemärilinjat ja onko niissä odotettavissa hajuhaittoja?

Keskuspuhdistamo toteuttaa kaksi jätevedenpumppaamoa Viinikanlahden ja Raholan nykyisten jätevedenpuhdistamoiden alueille. Pumppaamot varustetaan hajunpoistolaittein.

Jätevedet johdetaan enimmäkseen paineellisissa umpiputkissa ja niistä ei hajua ympäristöön pääse. Leirintäkadulle ja Vihilahteen toteutetaan hajunpoistoyksiköt, koska niissä kohdissa on mahdollisuus poistaa viemäristä ilmaa.

Kuinka paljon puhtaampaa keskuspuhdistamon puhdistama jätevesi on nykyiseen verrattuna?

Jätevedenpuhdistuksen käsittelyvaatimukset kiristyvät tulevaisuudessa yleisten tavoitteiden johdosta. Nykytilanteeseen verrattuna biohajoavan orgaanisen aineen (BOD), ja fosforin päästöt Pyhäjärveen tulevat laskemaan. Erityisesti vähenee vesistöön johdettava kokonaistyppi, jonka kuormitus vähenee alle kolmasosaan nykyisestä.

Kuinka monta kuutiota jätevettä keskuspuhdistamon läpi virtaa tunnissa?

Käynnistysvaiheessa keskuspuhdistamon keskimääräinen virtaama on n. 3 800 m3/h ja vuonna 2040 ennustettu virtaama on n. 4 200 m3/h.

Kauanko jätevesi viipyy puhdistettavana?

Hieman yli yhden vuorokauden.

Mihin jätevesi ohjataan, jos puhdistusprosessi joudutaan keskeyttämään?

Puhdistamon suunnittelussa keskeisenä asiana on ollut varmatoimisuus. Sulkavuoren jätevedenpuhdistamolla puhdistusprosessin kokonaan keskeyttäminen on hyvin epätodennäköinen tapahtuma mm. useiden rinnakkaisten puhdistuslinjojen, laitekahdennusten ja useasta suunnasta tulevan sähkönsyötön ansiosta. Tulotunneliin voidaan varastoida tarvittaessa usean tunnin aikana muodostuvat jätevedet, mikä parantaa tilannetta nykyiseen verrattuna.

Paljonko jäteveden määrä kasvaa vuoteen 2040 mennessä?

Nykyisin Tampereen Viinikanlahden ja Raholan jäteveden puhdistamoilla käsitellään Tampereen jätevesien lisäksi jo lähes kaikki Kangasalan, Ylöjärven ja Pirkkalan jätevedet. Lempäälän ja Vesilahden jätevesien johtaminen Sulkavuoreen lisää käsiteltävän jäteveden määrää vain n. 4 %.

Seudun väestömäärän ennustettu kasvu on n. 100 000 asukasta vuoteen 2040 mennessä. Jätevesien määrän tulee kasvamaan nykyiseen verrattuna 1,2 -kertaiseksi.

Mitä sisältävät puhdistamoon saapuvat ja lähtevät kuljetukset?

Puhdistamolle tuodaan mm. puhdistusprosessissa tarvittavia kemikaaleja. Lisäksi puhdistamolle tulee muutama kuorma sakokaivolietettä päivässä. Puhdistamolta viedään pois mm. välpejätettä, kuivattua lietettä sekä jätevedestä eroteltua hiekkaa.

 

Rakentaminen ja vaikutukset

Koska rakentaminen Sulkavuoressa päättyy?

Rakennustyöt aloitettiin vuonna 2018 valmistelevilla urakoilla. Uusi keskuspuhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2025.

Kuinka lähellä keskuspuhdistamoa ovat lähimmät omakotitalot?

Lähin asutus sijaitsee noin 300 metrin päässä keskuspuhdistamon poistoilmapiipusta Sulkavuoren toisella puolella.

Voiko viemäritunneleiden yläpuolelle rakentaa maalämpökaivoja?

Asemakaavassa on osoitettu alue, jolle maalämpökaivon rakentamiseen tarvitaan Keskuspuhdistamon lausunto. Suoraan viemäritunneleiden yläpuolelle ei maalämpökaivoja voi rakentaa.

Mitä vaikutuksia rakentamisella on Sulkavuoressa liikkumiseen?

Rakennusaikana työmaa-alue on aidattu ja sinne on ulkopuolisilta pääsy kielletty. Aidattu työmaa-alue on huomattavasti pienempi alue kuin maanalainen kalliopuhdistamo. Sulkavuoren laella on aidattuina työmaa-alueina hätäpoistumiskuilujen kohdat, mutta niiden lähistöltä on osoitettu turvalliset kulkureitit ulkoilijoille.

Keskuspuhdistamon ollessa toiminnassa maan päällä olevien rakennusten alue ja piha-alue on aidattu, mutta muuten Sulkavuoren alueella voi liikkua.

Miksei Nokian jätevesiä käsitellä Sulkavuoren puhdistamossa?

Nokia on päättänyt järjestää jätevesien puhdistuksen itse ja on päättänyt rakentaa uuden oman jätevedenpuhdistamon.

 

Taloudelliset vaikutukset

Miten keskuspuhdistamo hinnoittelee jätevedenpuhdistuksen?

Keskuspuhdistamo laskuttaa osakkaidensa vesihuoltolaitoksilta käyttö- ja perusmaksuja. Perusmaksuilla katetaan lainojen lyhennykset ja käyttömaksuilla jäteveden käsittelystä aiheutuvat kulut.