Alihankinta (urakkasopimuksen mukaan) tarkoittaa projektinjohtourakkaan kuuluvaa suoritusta, jonka PJURAK (TYL Sulkavuori) hankkii lukuunsa. Alihankinta voi olla aliurakka, rakennustuote-, käyttötarvike- tai laitetoimitus, palveluhankinta, tuoteosatoimitus tai muu hankittu suoritus.

Kevytyrittäjä on verottajan määritelmän mukaan henkilö, joka työllistää itsensä ja toimii yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan omaa yritystä. Työsuoritus laskutetaan laskutuspalvelun kautta. Työ- ja sosiaalivakuutuslainsäädäntö käsittelee laskutuspalveluyrityksiä käyttävät henkilöt yleensä yrittäjiksi. Näin ollen kevytyrittäjän on vakuutettava itsensä yrittäjän eläkelakien mukaan.

Päätoteuttaja vastaa valtioneuvoston asetuksen mukaan rakennustyömaalla rakennustyön turvallisuudesta. Aluehallintovirasto on tulkinnut, että työyhteenliittymä ei voi toimia päätoteuttajana. Sulkavuoren työmaan päätoteuttaja on Kreate Oy. Se asettaa vastaavan työnjohtajan ja muut mahdollisesti rakennuslupapäätöksen mukaan tarvittavat työnjohtajat urakkasuorituksen ajaksi.

Tilaajavastuulain tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista työmarkkinoilla. Laki koskee kaikkia toimialoja, joilla käytetään alihankintaa tai vuokratyövoimaa. Kunkin urakan tilaajan tulee varmistaa ennen sopimuksen solmimista, että sen sopimuskumppanit täyttävät lakisääteiset velvoitteensa. Tämä tehdään pyytämällä sopimuskumppanilta todistukset siitä, että sopimuspuoli on merkitty erilaisiin verottajan rekistereihin, verojen maksuja ei ole rästissä ja että eläkevakuutus on voimassa eikä siinäkään ole maksurästejä.  Lisäksi pitää selvittää sovellettava työehtosopimus ja keskeiset työehdot. Todistukset pitää saada myös työterveyshuollon järjestämisestä sekä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vakuutuksen ottamisesta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo tilaajavastuulain noudattamista koko Suomessa.

Työyhteenliittymä on kahden tai useamman elinkeinonharjoittajan muodostama yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on ennalta sovitun projektin suorittaminen. Työyhteenliittymä ei ole itsenäinen oikeushenkilö, vaikka sillä on oma y-tunnus ja oma kirjanpito. Työyhteenliittymä tekee yhteisen tarjouksen ja sopimuksen, josta osapuolet yhteisvastuullisesti vastaavat kolmansiin osapuoliin nähden. Menettelyä käytetään tyypillisesti suurissa rakennus- ja infrahankkeissa. Kreate Oy:n ja Aki Hyrkkönen Oy:n Työyhteenliittymä Sulkavuori vastaa Sulkavuoren rakennusteknisten töiden urakasta.

YSE 1988, Rakennusurakan yleiset sopimusehdot ovat rakennusurakkasopimuksissa yleisesti käytössä.  YSE 1998-ehdot eivät ole laki, vaan koonti urakoitsija- ja tilaajapuolen yhteisesti neuvottelemista sopimusehdoista, joita voidaan soveltaa sopimuksen ohella yksittäisissä rakennuttamishankkeissa. YSE 1998-ehdot on tarkoitettu sovellettavaksi läpi koko urakkaketjuun, myös sivu- ja aliurakoissa.