Ajankohtaista

Keskuspuhdistamon siirtoviemäriä rakennetaan yhteisurakassa Viinikanlahdessa

Tampereen Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolta on alettu rakentaa siirtoviemärilinjoja Vihilahtea kohti. Paineviemäreitä tulee kaksi rinnakkain, ja ne ovat halkaisijaltaan 1000-millisiä. Niiden kanssa samaan kaivantoon sijoitetaan kaukolämpö-, kaukojäähdytys- ja käyttövesiputkia sekä sähköjohtoja. Niiden tilaajina ovat Tampereen Vesi ja Tampereen Sähkölaitos Oy. – Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan viemärilinjat Hatanpäänkadulla sijaitsevalle Soutupaviljongille asti. Urakka kestää ensi vuoden syksyyn. Urakoitsija on Terrawise Oy, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen kertoo. Siirtoviemärityömaa ei juurikaan aiheuta haittoja liikenteelle Hatanpäällä. Kaivutyöt toki näkyvät selvästi, kun niiden tieltä on kaadettu

Lue lisää

Asukastilaisuus 12.12.2019 kello 17-19 Tredun Koivistonkylän toimipisteessä

Järjestämme yhteistyössä Etelän alueverkoston kanssa asukastilaisuuden. Tilaisuuden teemana on tällä kertaa Sulkavuoren keskuspuhdistamohanke. Asukastilaisuudessa kerrotaan Sulkavuoren keskuspuhdistamohankkeen etenemisestä, alkavasta louhintaurakasta (LOU2), ympäristöseurannoista ja siirtoviemäreiden rakentamisesta. Rakentamistöiden vaikutukset näkyvät erityisesti Hatanpäällä, Rantaperkiössä, Härmälässä, Lahdesjärvellä, Rautaharkossa, Taatalassa, Koivistonkylässä ja Nirvassa. [metaslider id=27]

Lue lisää

Skanska toteuttaa puhdistamotilojen ja viemäritunneleiden louhintaurakan

Skanska ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy ovat sopineet mittavan louhintaurakan toteuttamisesta Sulkavuoren keskuspuhdistamoa varten. Sopimuksen kolmantena osapuolena on Tampereen kaupunki louheen kuljetuksen ja sijoittamisen osalta. Skanskan urakan arvo on noin 60 miljoonaa euroa. Sulkavuoren keskuspuhdistamoa varten louhitaan maanalaiset prosessitilat ja siirtoviemäritunnelit sekä tehdään puhdistamon kallionvastaisia betonirakenteita. Puhdistamon muut urakat, kuten rakennus- ja koneistourakat, kilpailutetaan myöhemmin. ”Olemme erittäin tyytyväisiä päästessämme toteuttamaan mittavaa puhdistamotilojen ja viemäritunnelien louhintaurakkaa, jollaisista meillä onkin runsaasti aikaisempaa kokemusta”, toteaa aluejohtaja Pekka Räsänen Skanska Infralta. Skanska aloittaa urakkansa

Lue lisää

Viinikanlahden puhdistamon tontilla kaadetaan puita

Viinikanlahden nykyisen jätevedenpuhdistamon tontilla aloitetaan valmistelut siirtoviemärin ja pumppaamon rakentamista varten. Hatanpään valtatien varressa puhdistamotontilla kaadetaan puita rakentamisen vaatimilta alueilta. Keskuspuhdistamon toteutusvastuulla on kahden paineviemärin rakentaminen. Samassa urakassa paineviemärin kanssa toteutetaan myös Tampereen Veden vesihuoltolinjoja sekä Sähkölaitoksen sähkö-, kaukojäähdytys- ja kaukolämpölinjat. Yhteisurakka on ensimmäinen vaihe Viinikanlahden puhdistamon alueen muuntumista kohti uutta maankäyttöä. Urakka on jo kilpailutettu ja työt alkavat vielä tämän vuoden puolella. – Tässä ensi vaiheessa keskuspuhdistamon viemärilinjoja rakennetaan Hatanpäänkadulle asti. Kaikkiaan mennään sitten Vihilahteen saakka, ja sieltä louhitaan

Lue lisää

Vaasan hallinto-oikeus teki päätöksen Keskuspuhdistamon ympäristölupa-asiassa

Lehdistötiedote 14.10.2019 Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksensä Tampereen seudun keskuspuhdistamon ympäristölupaan liittyvässä valitusasiassa. Valitukset hylättiin muilta osin, paitsi hallinto-oikeus tarkensi paria lupaehtoa.  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 5.4.2018 Sulkavuoren keskuspuhdistamolle ja Pyhäjärveen asennettavalle purkuputkelle luvat. Pirkanmaan ELY-keskus valitti lupapäätöksestä purkuputken rakentamisen yhteydessä pohjasta irtoavien haitta-ainepitoisten sedimenttien käsittelystä. Valituksen jälkeen Pirkanmaan ELY-keskus ja Keskuspuhdistamo neuvottelivat asiasta ja lupaan ehdotettiin sedimenttien käsittelyyn liittyvää täsmennystä.  Itse puhdistamon ympäristölupa, liittyen mm. puhdistetun jäteveden laatuun, oli kiistaton alun perinkin.  – Puhdistettu jätevesi johdetaan purkuputken kautta

Lue lisää

Keskuspuhdistamo tekee koekuoppia Nuolialantien kevyen liikenteen väylällä

Nuolialantien kevyenliikenteen väylän alle rakennetaan Sulkavuoren keskuspuhdistamon siirtoviemäriä vuosina 2020‐2022. Sitä pitkin johdetaan jätevesiä Sulkavuoren tuloviemäritunneliin. Siirtoviemäriputket ovat tällä osuudella suurimmillaan 1200 millimetriä halkaisijaltaan olevia betonisia putkia. Pienimmätkin putket ovat 800 millimetriä halkaisijaltaan ja niitä tulee kaivantoon kaksin kappalein. Siirtoviemärin rakentamista valmistelevana työnä tarkistetaan suunnitellulla linjauksella olevien nykyisten kunnallisteknisten putkistojen sijainti. Kaivantoja tehdään Valmetinkadun ja Talvitien risteysten välisellä matkalla Nuolialantien pohjoispuolella. K‐market Härmälän kohdalta aina Sarankulmankadun risteykseen asti töitä tehdään Nuolialantien eteläpuolella. Kaivantoja tulee yhteensä noin 30 kappaletta. Kaivannot aiheuttavat

Lue lisää

Puhdistamotyömaan ilmanpaineaaltoja mitattu

Kalliotekniikka CEOY:n keskikesällä tekemät mittaukset osoittavat, että Tampereen Sulkavuoren puhdistamotyömaan räjäytyksistä aiheutuva paineaalto ei vaurioita lähiseudun kiinteistöjä. Mittaukset tehtiin Rautaharkon omakotialueella, koska siltä suunnalta oli tullut ihmettelyjä kallioräjäytyksistä. – Ylipaineen tuntee, ja osa ihmisistä voi kokea sen haitaksi. Mittaustulosten perusteella se on kuitenkin vaaratonta rakenteille, vaikka astiat keittiökaapissa saattavat joskus hieman helistä, Kalliotekniikan aluepäällikkö Jari Uggelberg kertoo. – Yhteydenotot ovat liittyneet nimenomaan Koivistonkylän Prisman viereen louhittavan huoltotunnelin tekemiseen. Sulkavuoreen etelän puolelta louhittavien sisäänmeno- ja ulostulotunnelien räjäytyksistä ei ole juuri palautetta

Lue lisää

Keskuspuhdistamo käynnistää viemäröintityön Rantaperkiönkadulla

Rantaperkiönkadulla aletaan maanantaina tekemään 1200 mm pääviemäriä, jolla tullaan johtamaan jätevesiä Tampereen Raholan jätevedenpuhdistamolta Sulkavuoreen johtavaan kalliotunneliin. Kalliotunneli tulee kulkemaan Vihilahdesta Rantaperkiönkadun alitse Sulkavuoreen. Keskuspuhdistamo käynnistää johto-osan rakentamisen jo nyt, koska Tampereen Sähkölaitoksella on Sarankulmankadulla kaukolämpötyömaa ja tekemällä työt yhtä aikaa halutaan minimoida haitat liikenteelle ja ympäristölle. Rantaperkiönkatu suljetaan työn ajaksi liikenteeltä. Väliaikainen liittymä tehdään noin 15 metrin päähän, Teboilin kylmäaseman tontin kautta. Työt Rantaperkiönkadulla päättyvät heinäkuun puoliväliin mennessä ja katu palautetaan liikenteelle. Samassa urakassa toteutetaan Sarankulmankadun alitus kyseisellä pääviemärillä.

Lue lisää

Sulkavuoren paineaallot tuntuvat kaukana

Keskuspuhdistamon louhintatyöt Tampereen Sulkavuoressa ovat edenneet kevään aikana yli 200 metriä kallion sisään. Lähes kaikki kallionräjäytystyö puhdistamotyömaalla on nyt tunnelilouhintaa. Avolouhinnat ovat likimain valmiita niin varsinaisen puhdistamotyömaan kuin mäen pohjoispuolelle louhittavan huoltotunnelinkin osalta. Sulkavuoreen louhitaan ajotunneleita ensi syksyyn mennessä noin kilometrin pituudelta. Ajotunnelit louhitaan sen kokoisiksi, että niissä pystytään kulkemaan myös rekoilla. Urakan aikana tunneleista ajetaan louhetta pois ja puhdistamon käytön aikana tunneleita pitkin ajetaan vedenpuhdistusprosessissa tarvittavia kemikaaleja. Ajotunnelit louhitaan kallion sisään kuluvan vuoden aikana. Louhinta 1 -urakan räjäytysten paineaalto-

Lue lisää

Räjäytystöiden luonne muuttuu Sulkavuoressa

Keskuspuhdistamon louhintatyöt Sulkavuoressa ovat edenneet kallion sisään. Avolouhintatyöstä on tehty yli 90 prosenttia, ja ensi syksyyn saakka keskitytään tunnelien tekemiseen. Louhintatyöt urakoi YIT Suomi Oy. Sulkavuoren etelärinteessä on jo alettu louhia sisään- ja ulosmenotunneleita. Niitä pitkin pääsevät liikkumaan esimerkiksi kallion sisään rakennettaville puhdistamoaltaille kemikaaleja tuovat rekat. Lähipäivinä alkaa myös huoltotunnelin teko Prisman lähistöllä. Samalla räjäytysten luonne on muuttumassa. Avolouhintaa on tehty tunnelilouhintaan verrattuna suuremmilla räjähdysainemäärillä. Kallion sisässä räjähdys voi sen sijaan kestää useita sekunteja. Louhintatyömaan melu vähenee, mutta tärinävaikutukset toki

Lue lisää