Ajankohtaista

Vaasan hallinto-oikeus teki päätöksen Keskuspuhdistamon ympäristölupa-asiassa

Lehdistötiedote 14.10.2019 Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksensä Tampereen seudun keskuspuhdistamon ympäristölupaan liittyvässä valitusasiassa. Valitukset hylättiin muilta osin, paitsi hallinto-oikeus tarkensi paria lupaehtoa.  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 5.4.2018 Sulkavuoren keskuspuhdistamolle ja Pyhäjärveen asennettavalle purkuputkelle luvat. Pirkanmaan ELY-keskus valitti lupapäätöksestä purkuputken rakentamisen yhteydessä pohjasta irtoavien haitta-ainepitoisten sedimenttien käsittelystä. Valituksen jälkeen Pirkanmaan ELY-keskus ja Keskuspuhdistamo neuvottelivat asiasta ja lupaan ehdotettiin sedimenttien käsittelyyn liittyvää täsmennystä.  Itse puhdistamon ympäristölupa, liittyen mm. puhdistetun jäteveden laatuun, oli kiistaton alun perinkin.  – Puhdistettu jätevesi johdetaan purkuputken kautta

Lue lisää

Keskuspuhdistamo tekee koekuoppia Nuolialantien kevyen liikenteen väylällä

Nuolialantien kevyenliikenteen väylän alle rakennetaan Sulkavuoren keskuspuhdistamon siirtoviemäriä vuosina 2020‐2022. Sitä pitkin johdetaan jätevesiä Sulkavuoren tuloviemäritunneliin. Siirtoviemäriputket ovat tällä osuudella suurimmillaan 1200 millimetriä halkaisijaltaan olevia betonisia putkia. Pienimmätkin putket ovat 800 millimetriä halkaisijaltaan ja niitä tulee kaivantoon kaksin kappalein. Siirtoviemärin rakentamista valmistelevana työnä tarkistetaan suunnitellulla linjauksella olevien nykyisten kunnallisteknisten putkistojen sijainti. Kaivantoja tehdään Valmetinkadun ja Talvitien risteysten välisellä matkalla Nuolialantien pohjoispuolella. K‐market Härmälän kohdalta aina Sarankulmankadun risteykseen asti töitä tehdään Nuolialantien eteläpuolella. Kaivantoja tulee yhteensä noin 30 kappaletta. Kaivannot aiheuttavat

Lue lisää

Puhdistamotyömaan ilmanpaineaaltoja mitattu

Kalliotekniikka CEOY:n keskikesällä tekemät mittaukset osoittavat, että Tampereen Sulkavuoren puhdistamotyömaan räjäytyksistä aiheutuva paineaalto ei vaurioita lähiseudun kiinteistöjä. Mittaukset tehtiin Rautaharkon omakotialueella, koska siltä suunnalta oli tullut ihmettelyjä kallioräjäytyksistä. – Ylipaineen tuntee, ja osa ihmisistä voi kokea sen haitaksi. Mittaustulosten perusteella se on kuitenkin vaaratonta rakenteille, vaikka astiat keittiökaapissa saattavat joskus hieman helistä, Kalliotekniikan aluepäällikkö Jari Uggelberg kertoo. – Yhteydenotot ovat liittyneet nimenomaan Koivistonkylän Prisman viereen louhittavan huoltotunnelin tekemiseen. Sulkavuoreen etelän puolelta louhittavien sisäänmeno- ja ulostulotunnelien räjäytyksistä ei ole juuri palautetta

Lue lisää

Keskuspuhdistamo käynnistää viemäröintityön Rantaperkiönkadulla

Rantaperkiönkadulla aletaan maanantaina tekemään 1200 mm pääviemäriä, jolla tullaan johtamaan jätevesiä Tampereen Raholan jätevedenpuhdistamolta Sulkavuoreen johtavaan kalliotunneliin. Kalliotunneli tulee kulkemaan Vihilahdesta Rantaperkiönkadun alitse Sulkavuoreen. Keskuspuhdistamo käynnistää johto-osan rakentamisen jo nyt, koska Tampereen Sähkölaitoksella on Sarankulmankadulla kaukolämpötyömaa ja tekemällä työt yhtä aikaa halutaan minimoida haitat liikenteelle ja ympäristölle. Rantaperkiönkatu suljetaan työn ajaksi liikenteeltä. Väliaikainen liittymä tehdään noin 15 metrin päähän, Teboilin kylmäaseman tontin kautta. Työt Rantaperkiönkadulla päättyvät heinäkuun puoliväliin mennessä ja katu palautetaan liikenteelle. Samassa urakassa toteutetaan Sarankulmankadun alitus kyseisellä pääviemärillä.

Lue lisää

Sulkavuoren paineaallot tuntuvat kaukana

Keskuspuhdistamon louhintatyöt Tampereen Sulkavuoressa ovat edenneet kevään aikana yli 200 metriä kallion sisään. Lähes kaikki kallionräjäytystyö puhdistamotyömaalla on nyt tunnelilouhintaa. Avolouhinnat ovat likimain valmiita niin varsinaisen puhdistamotyömaan kuin mäen pohjoispuolelle louhittavan huoltotunnelinkin osalta. Sulkavuoreen louhitaan ajotunneleita ensi syksyyn mennessä noin kilometrin pituudelta. Ajotunnelit louhitaan sen kokoisiksi, että niissä pystytään kulkemaan myös rekoilla. Urakan aikana tunneleista ajetaan louhetta pois ja puhdistamon käytön aikana tunneleita pitkin ajetaan vedenpuhdistusprosessissa tarvittavia kemikaaleja. Ajotunnelit louhitaan kallion sisään kuluvan vuoden aikana. Louhinta 1 -urakan räjäytysten paineaalto-

Lue lisää

Räjäytystöiden luonne muuttuu Sulkavuoressa

Keskuspuhdistamon louhintatyöt Sulkavuoressa ovat edenneet kallion sisään. Avolouhintatyöstä on tehty yli 90 prosenttia, ja ensi syksyyn saakka keskitytään tunnelien tekemiseen. Louhintatyöt urakoi YIT Suomi Oy. Sulkavuoren etelärinteessä on jo alettu louhia sisään- ja ulosmenotunneleita. Niitä pitkin pääsevät liikkumaan esimerkiksi kallion sisään rakennettaville puhdistamoaltaille kemikaaleja tuovat rekat. Lähipäivinä alkaa myös huoltotunnelin teko Prisman lähistöllä. Samalla räjäytysten luonne on muuttumassa. Avolouhintaa on tehty tunnelilouhintaan verrattuna suuremmilla räjähdysainemäärillä. Kallion sisässä räjähdys voi sen sijaan kestää useita sekunteja. Louhintatyömaan melu vähenee, mutta tärinävaikutukset toki

Lue lisää

Sulkavuoressa alkaa tunnelilouhinta

Sulkavuoren puhdistamotyömaalla edetään lähipäivinä kallion sisään. Keskuspuhdistamolla alkaa helmikuun alkupuolella kaikkiaan kolmen eri tunnelin räjäytystyöt. Tähän mennessä on tehty piha-alueiden avolouhintoja. Töistä vastaa YIT Suomi Oy. Tunneleita louhitaan tässä vaiheessa yhteensä noin kilometrin verran. Kaksi tunnelia tulee Sulkavuoren puhdistamon piha-alueelle; toinen sisäänajoa, toinen ulosajoa varten. Näitä pitkin esimerkiksi rekat vievät vedenpuhdistusprosessissa tarvittavia kemikaaleja myöhemmin valmistuville altaille, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen kertoo. Pohjoisrinteestä Prisman puolelta louhitaan samaan aikaan huoltotunnelia. Tämä reitti toimii myös varauloskäytävänä. Kaikissa tunneleissa vapaa korkeus

Lue lisää

Kolmannesvuosiraportti on valmis

Kolmannesvuosiraportti on valmis ja sen voit lukea tästä. Siinä kerrotaan hankkeen kokonaistilanne, taloustietoja ja tapahtumat 1.9. – 31.12.2019. Jatkossakin kerromme hankkeen etenemisestä näillä kolmannesvuosiraporteilla. Jos haluat saada seuraavan raportin suoraan sähköpostiisi, voit ilmoittautua sähköpostilistalle täällä. Sulkavuoren louhinnan etenemistä voi seurata EMO-ympäristöseurantajärjestelmässä nettisivuillamme (www.keskuspuhdistamo.fi/aluetiedotteet). Karttapohjaisesta sovelluksesta näkee myös mm. louheenajoreitit, tärinämittareiden ja melumittausten paikat. Pohjavesimittauspistettä klikkaamalla näkee monenlaisia tietoja pohjavedenpinnan korkeuksista.

Lue lisää

Tammikuu 2019 vk 3

Järjestämme lähialueen asukkaille ja muulle yleisölle tiedotustilaisuuden torstaina 24.1.2019 kello 17.30 – 19.00 Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) Nirvan kampuksella, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere. Tilaisuudessa kerrotaan lokakuussa alkaneen louhinta-urakan etenemisestä ja ympäristövaikutusten seurannasta. Ympäristövaikutuksia seurataan Google maps -karttapohjaisella EMO -ympäristöseurantajärjestelmällä. Linkki seurantajärjestelmään tulee nettisivuille yleisötilaisuuden jälkeen.

Lue lisää

Sulkavuoren räjäytykset tarkassa seurannassa

Lehdistötiedote 3.12.2018 Tampereen Sulkavuoressa on alkutalven aikana käynnistetty räjäytystyöt kallion louhimiseksi maan uumeniin rakennettavaa jätevedenpuhdistamoa varten. Louhinnan etenemistä ympäristövaikutuksineen seurataan tarkasti. Keskuspuhdistamoa varten on tehty Sulkavuoressa maastotöitä jo viime keväästä. Kallion päältä on poistettu puusto ja maa-ainekset. Aluetyöt pihoja varten valmistuvat jouluun mennessä, mutta pilaantuneiden maiden poisto vanhalta kaatopaikka-alueelta jatkuu vielä keväällä. Samaan aikaan YIT Infra Oy:n toteuttaman alueurakan viimeisten vaiheiden kanssa YIT Rakennus Oy on aloitellut louhintaurakkaa. Ensin on tehty avolouhintaa Sulkavuoressa ja Koivistonkylän Prisman läheisyyteen tulevan huoltotunnelin päässä.

Lue lisää