Ajankohtaista

Keskuspuhdistamon siirtoviemärityöt jatkuvat Haikassa

Pyhäjärven pohjaan, Raholan ja Haikan välille asennetun siirtoviemärin viimeistelytöitä Haikan rannassa jatketaan 29.7.2021. Urakka valmistuu arviolta syyskuun puolivälissä. Ranta-alueella tehdään vesistössä mm. ruopattujen putkiurien täyttötöitä. Kun kaikki vesistössä tehtävät työt on saatu valmiiksi ja vesi on kirkastunut, suojaverho voidaan poistaa. Työt ovat olleet keskeytettynä Haikan rannassa pari kuukautta, koska aluehallintovirasto käsitteli Keskuspuhdistamon hakemusta yhden lupamääräyksen muuttamiseksi. Länsi- ja sisä-Suomen aluehallintovirasto teki asiasta päätöksen 22.6.2021. Muutos koski putkien asennussyvyyttä Haikan ranta-alueella. Työnaikaisten haittojen vähentämiseksi putki asennettiin jonkin verran pinnempaan kuin alun

Lue lisää

Keskuspuhdistamon töitä Veturikadulla

Rautaharkossa, Veturikadulla alkaa ensi viikolla pudotuskaivon rakentaminen. Liikenne ohjataan kiertoreitille töiden ajaksi. Kiertoreitin kadut ovat osin heikkokuntoisia ja kapeita ja sen takia niillä pitää noudattaa erityistä varovaisuutta. Veturikadulla tehdään töitä kahdessa eri urakassa. Työt valmistuvat vuoden 2021 loppuun mennessä. Louhintaurakassa porataan ensin reiät maan pinnasta alas tuloviemäritunneliin asti. Sen jälkeen asennetaan varsinaiset virtausputket porattuihin kallioreikiin. Putkia tulee Veturikadun pudotuskaivoon kaksi kappaletta. Varsinainen betoninen pudotuskaivo rakennetaan osana siirtoviemäriurakkaa, jossa rakennetaan siirtoviemäri Leirintäkadulta Rantaperkiönkadulle (VV5). Kaivorakenne jää kokonaan maanpinnan alapuolelle. Maan pinnalle

Lue lisää

Louhintatyöt Rautaharkon omakotialueen alapuolella

Sulkavuoren keskuspuhdistamon viemäritunneleiden louhintatyöt etenevät lähiviikkoina Rautaharkon omakotialueen alapuolelle. Viemäritunneleita louhitaan Vihilahdesta Sulkavuoreen. Tuloviemäritunneli saavuttaa alueen ensin ja purkuviemäritunnelin louhinta on parhaillaan etenemässä pääradan alle. Louhinta etenee noin 20 metrin viikkovauhtia. Etenemään vaikuttaa kalliolaatu sekä lujitusten ja tiivistysten kulloisessakin kohdassa vaatima aika. Tunneli on noin neljäkymmentä metriä maanpinnan alapuolella (kts. alla oleva pituusleikkaus). Tunnelit ovat pohjalta viitisen metriä leveitä ja korkeutta on yli viisi metriä. Tilaa tarvitaan, jotta louhe pystytään lastaamaan louherekkojen kyytiin tunnelissa. Räjäytystöitä tehdään meluilmoituksen sallimien määräaikojen puitteissa

Lue lisää

Sulkavuoren louheen murskaustyöt Lahdesjärven alueella

Keskuspuhdistamon rakennustöitä varten murskataan louhetta kahdella tontilla Lahdesjärven alueella. Särkijärvenkadun työalueella murskaus alkaa viikon 16 aikana ja työ siellä kestää noin 2-3 viikkoa. Aarporankadun työalueella murskaus alkaa viikon 18 aikana ja työ siellä kestää arvioidusti noin 2 kuukautta. Viikolla 16, ennen murskaustyön aloittamista, Aarporankadun alueella tehdään vielä valmistelevia konetöitä. Työstä aiheutuvia haittoja minimoidaan meluvaimennuksilla ja pölynsidonnalla. Lisäksi melutasoja mitataan melumittauksin. Kadut puhdistetaan ja tarvittaessa pestään niiden likaantuessa. Keskuspuhdistamon verkkosivuilta www.keskuspuhdistamo.fi voitte seurata koko hankkeen etenemistä. Valitamme työstä mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.

Lue lisää

Keskuspuhdistamon 60 metriä korkean poistoilmapiipun valu alkoi

Keskuspuhdistamon tavoitteena on, että hajua aiheutuu ympäristöön mahdollisimman vähän. Puhdistamon ja biokaasulaitoksen toiminnassa muodostuvat hajukaasut käsitellään aktiivihiilisuodattimella tai muulla soveltuvalla menetelmällä. Käsittelyn jälkeen hajukaasut johdetaan poistoilmapiippuun. Laitteistojen huolellinen valinta, huolto ja kunnossapito hoidetaan siten, että hajunpoisto toimii kaikissa tilanteissa. Näin varmistetaan, että hajuhaittaa ei ympäristöön aiheudu. Poistoilmapiippu rakennetaan liukuvalumenetelmällä. Betoninen seinämä nousee parikymmentä senttiä tunnissa. Valua tehdään viitenä päivänä viikossa vuorokauden ympäri. Piipun valu kestää kaikkiaan kolme viikkoa. Liukuvalumenetelmä vaatii erikoisosaamista. Valu tehdään puisen muotin sisällä lähes käsityönä. Noin tunnin

Lue lisää

Sulkavuoressa lähes kaikki varapoistumistiet auki maan pintaan asti

Sulkavuoressa on käynnissä myös varapoistumisteiden eli ns. exit-kuilujen louhinta- ja lujitustyöt. Työmaat on aidattu ja työmaateitä risteävät kulkureitit on maastossa osoitettu. Varapoistumisteistä on vielä avaamatta maan pintaan exit 5. Varapoistumistiet johtavat puhdistamotiloista maan pinnalle; kaksi on keskuspuhdistamoalueella ja kolme Sulkavuoren mäellä.  Avattujen kuilujen kautta räjäytystöiden paineaalto pääsee leviämään vapaasti suoraan ilmatilaan. Paineaallon vaikutuksen voi tuntea pitkänkin matkan päässä sen osuessa pystysuoriin pintoihin, mm. ikkunapintoihin. Paineaalto ei kuitenkaan vaikuta haitallisesti kiinteistöjen rakenteisiin, vaikka ihminen vaikutuksen tunteekin. Louhinnat kallion sisällä puhdistamotiloissa ovat

Lue lisää

Sulkavuoren biokaasulaitokselle ympäristölupa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Sulkavuoren keskuspuhdistamon biokaasulaitokselle ympäristöluvan. Lainsäädännön mukaan jätevesien käsittelylle pitää olla ympäristölupa. Ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain vaatimukset. Hakemuksen käsittelyssä huomioidaan myös luonnonsuojelulain vaatimukset. Ympäristölupaan voidaan myös kirjata määräyksiä, joiden avulla toiminnan vaikutuksia rajoitetaan. Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Jos toiminta laajenee tai muuttuu olennaisesti, muutoksille on haettava uusi lupa. Ympäristöluvan ehtojen toteutumista valvoo Pirkanmaan ELY-keskus. Sulkavuoren keskuspuhdistamolle on jo kertaalleen myönnetty ympäristölupa 5.4.2018.  Tähän ympäristölupaan haettiin muutosta, koska aiemmassa luvassa olleesta lietteenpolttolaitoksesta luovuttiin

Lue lisää

Keskuspuhdistamon siirtoviemäritöitä Nuolialantiellä

Keskuspuhdistamon siirtoviemärityöt siirtyvät seuraavaksi Nuolialantien varteen. Viettoviemäriä rakennetaan Härmälään ja Rantaperkiöön 1,5 kilometrin matkalle Leirintäkadun ja Sarankulmankadun väliselle osuudelle. Samassa urakkakokonaisuudessa Tampereen Vesi rakentaa uutta vesijohtolinjaa ja Tampereen kaupunki parantaa kevyen liikenteen väyliä. Ensimmäisessä vaiheessa kaadetaan puita työmaan alueella. Asennettavan putken halkaisija on yksi metri. Kun samaan kaivantoon asennetaan myös muita putkia, tarvitaan melko leveä kaivanto. Työturvallisuuden takia kaivannon reunat tuetaan, mutta kokonaisuudessaan kaivanto on viitisen metriä leveä. Puut pitää poistaa kaivannon kohdalta, mutta myös jonkin matkaa kaivannon ulkopuolelta. ”Katupuita

Lue lisää

Keskuspuhdistamon ja kuntien vesihuoltolaitosten välinen sopimus hyväksymiskierroksella

Kuntalaiset ovat jatkossakin oman kuntansa vesihuoltolaitoksen asiakkaita ja kukin vesihuoltolaitos laskuttaa omia asiakkaitaan. Keskuspuhdistamo laskuttaa kuntien vesihuoltolaitoksia liittymis- ja käyttösopimuksen perusteella. Tämä sopimus on parhaillaan osakaskuntien vesihuoltolaitosten hyväksyttävänä, ja suurimmassa osassa jo hyväksyttykin. Sopimuksessa määritellään hinnan muodostuminen ja yhteistoiminnan käytännöt keskuspuhdistamon toimintavaiheessa.

Lue lisää

Jätevedet käsittelyyn uuteen Sulkavuoren keskuspuhdistamoon kesällä 2025

Sulkavuoren keskuspuhdistamon louhinnan jälkeisille töille varataan enemmän aikaa kuin aiemmin on kaavailtu. Tästä syystä urakoitsijoille tullaan varaamaan työaikaa lokakuussa alkavissa urakkakilpailutuksissa niin, että jätevedet käännetään Sulkavuoren keskuspuhdistamolle kesällä 2025. Urakkakokonaisuus sisältää kolme projektinjohtourakkaa, joiden valmistuttua uusi keskuspuhdistamo on valmis käyttöönotettavaksi. Sulkavuoren keskuspuhdistamohanke on suurimpia jätevedenpuhdistamoinvestointeja, mitä Suomessa on toteutettu. Vajaan vuoden aikana kilpailutettavat urakat sisältävät mm. rakennustekniset työt, prosessitekniset työt ja laiteasennukset sekä instrumentointi- ja prosessiautomaatiourakat. Tavoitteena on, että sopimukset tehdään kesäkuussa 2021. Varsinaisesti urakat päästään aloittamaan työmaalla alkuvuodesta 2022.

Lue lisää