Vihilahti

Tilanne: Työt käynnissä

Vihilahden alue on merkitty kartalle sinisellä pisteviivalla.

 

Vihilahden ja Sulkavuoren välille on louhittu tulo- ja purkuviemäreitä varten tunnelit. Urakka alkoi joulukuussa 2019 ja louhintatyöt valmistuivat vuonna 2022.

Vihilahti on monen rakentamistoimenpiteen solmukohta. Vihilahdessa Viinikanlahden pumppaamolta rakennetut siirtoviemärit liitetään Sulkavuoren tuloviemäriin. Töitä tehdään vaiheittain ja alue on työmaa-aluetta 2019-2024. Vihilahdessa on suojeltavia jalavia ja ne on rajattu työmaatoimintojen ulkopuolelle vaneriaidalla. Työmaajärjestelyt aiheuttavat mm. väliaikaisia liikennejärjestelyitä. Töiden päätytyttä alue ennallistetaan. Vihilahden tulevista työvaiheista kerrotaan kohdassa Vihilahden seuraavat työvaiheet

Käynnissä: 

Purkuputki Pyhäjärveen PL9

Purkulinjan Pyhäjärveen PL9 ja siirtoviemärin Vihilahti PV10 rakennustyöt ovat käynnistyneet. PV10-urakasta tarkemmat tiedot kohdassa Hatanpää .

Purkuputki on sisähalkaisijaltaan kaksi metriä ja pituus on 1,7 kilometriä. Se asennetaan Pyhäjärven pohjaan. Vesistössä tehdään ruoppaustöitä putken asentamista varten. Työ alkoivat Vihiojanlahdella maaosuudella pintamaiden poistolla, kaivuutöillä ja tukiseinän rakentamisella. Vesistöön on asennettu suojaverhot ensimmäisiä työvaiheita varten. Suojaverhoa siirretään työn edetessä.

Asennettava putki hitsataan maalla pitkiksi putkiletkoiksi ja kuljetetaan vesistössä asennuskohteeseen. Vesistössä kuljetettaessa ja varastoitaessa putket merkitään selkeästi poijuin ja valoin. Putkien yhdistäminen tehdään Pirkkalassa, Sankilan pellolla.

Aiempien sedimenttinäytteiden perusteella tiedetään, että asennusalueella on jonkin verran kohonneita PCB-pitoisuuksia. Sedimentit läjitetään lupamääräysten mukaisesti Pyhäjärveen niin, että huonolaatuisin osa peitetään kankaalla ja sen päälle läjitetään puhtaampia sedimenttipatjan kerroksia.

Putken rakentamisen vaikutuksia vesistöön ja kalatalouteen tarkkaillaan lupaehtojen edellyttämällä tavalla.  Purkuputken ruoppaus-, läjitys- ja rakennustoimien vaikutusta vesistöön, veden laatuun sekä kaloihin kertyviin haitta-ainepitoisuuksiin seurataan. Kalataloustarkkailun ja vesistövaikutusten seurannan tekee KVVY Tutkimus Oy. Tarkkailuohjelman mukaisesti näytteitä on otettu jo ennen töiden aloitusta.

Työt käynnistyivät huhtikuussa 2023 ja urakka valmistuu kesällä 2024.

Liikennejärjestelyt: Purkulinjan työmaaliikennettä on ajoittain myös Vihilahdenkadun kautta.

 

Urakoitsijan yhteystiedot:

Työyhteenliittymä Lännen Alituspalvelu Oy ja Veisu-Tekniikka Oy

Työpäällikkö Antti Heinola, puh. 040 553 2650

 

Valvojan yhteystiedot:

Sitowise Rakennuttajat Oy

Henri Luhtala, puh. 045 106 7602

 

Rakennustekniset työt Vihilahdessa (PJURAK)

Sulkavuoren rakennustekninen urakka (PJURAK) ulottuu myös Vihilahteen. PJURAK toteuttaa sinne suuaukon rakenteita ja lisäksi tekniikkaurakoitsijat sähkö- ja lvi-rakenteita. 

Liikennejärjestelyt: Liikenneturvallisuuden takia on kuljetuksia varten asennettu liikennevalo-ohjaus työmaaliikenteelle. Pyöräilijöille ja jalankulkijoille on omat liikennevalot. Turvallisuuden parantamiseksi kevyen liikenteen väylälle on asfalttiin kiinnitetty hidastetöyssyt työmaaliittymän molemmin puolin. Talven ajaksi hidastetöyssyt poistetaan.